Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели / гл. ас. д-р Станислава Тодорова

   

Станислава Тодорова

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Приложна неорганична химия, каб. 319

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 346

e-mail: stodorova@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

2006 – 2010 – Доктор (Химия на твърдото тяло), Факултет по химия и фармация, катедра Приложна неорганична химия

2004 – 2005 – Магистър по химия (специалност Материалознание), Факултет по химия и фармация, катедра Приложна неорганична химия

2000 – 2004 – Бакалавър по химия, Факултет по химия и фармация, катедра Приложна неорганична химия

1995 – 2000 – Първа английска езикова гимназия, София

 

Професионално развитие

2011 – главен асистент в катедра Приложна неорганична химия

2009 – 2011 – старши асистент в катедра Приложна неорганична химия

2008 – 2009 – асистент в катедра Приложна неорганична химия

 

Научни интереси

дифракционни методи за структурно охарактеризиране на материали

материали за съхранение на водород

наноструктурирани и аморфни метали и сплави

 

Избрани публикации

S. Mihaylova, St. Todorova, V. Rangelova, T. Spassov

“Adsorption Properties and Characterization of Metal-organic Frameworks (MOFs) Synthesized by Two Different Methods”

Nanoscience & Nanotechnology 15 (2) (2015)

T. Spassov, V. Rangelova, St. Todorova, P. Georgiev

“Hydrogen Storage in Metal-organic Microporous Structures”

Current Physical Chemistry 2 (2) (2012), pp.162-177

T. Spassov, Z. Zlatanova, M. Spassova, St. Todorova

“Hydrogen sorption properties of ball-milled Mg–C nanocomposites”

International Journal of Hydrogen Energy 35 (19) (2010), pp. 10396-10403

St. Todorova, T. Spassov

“Mg6Ni formation in rapidly quenched amorphous Mg – Ni alloys”

Journal of Alloys and Compounds 469 (1 – 2) (2009), pp. 193-196

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55306066100

https://orcid.org/0000-0003-4595-3115

Проектна дейност

"Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" (BG05M2OP001-2.009-0028)

MaterialsNetworking

Enhancing the scientific capacity of the Faculty of Chemistry and Pharmacy at Sofia University as leading regional research and innovation centre in the area of advanced functional materials (H2020-EU.4.b., ID 692146)

BEYONDEVEREST

Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level (FP7-REGPOT-2011-1/ SP4-Capacities, ID 286205)

Синтез и свойства на порести метал-органични материали (MOFs) за съхранение на водород (ФНИ-СУ, 3/2012)

 

Преподавателска дейност

Лекции:

Агрохимия (специалност Агробиотехнологии)

Химия на твърдото състояние (специалности Химия и Компютърна химия)

Практически занятия:

Агрохимия (специалност Агробиотехнологии)

Приложна неорганична химия (специалности Химия и Компютърна химия), Химия на твърдото състояние (специалности Химия и Компютърна химия), Приложна термодинамика (специалност Инженерна химиа и съвременни материали)

Основи на материалознанието (специалност Инженерна химия и съвременни материали)

Неорганично материалознание (специалности Химия и Химия и Физика)

Материали в ядрената енергетика (магистърска програма Ядрена химия)

Наноструктурирани материали (специалност Инженерна химиа и съвременни материали)

Инструментални методи в материалознанието (специалност Инженерна химиа и съвременни материали)

Инструментални методи и охарактеризиране на материалите (специалност Химия)

Обща и неорганична химия (специалности Екология и опазване на околната среда, Биология, Биотехнологии)