Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / проф. Веселин Петров

   

Професионална автобиография

 

1

 

Веселин Петров

Факултет по химия и фармация

Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

София, 1164, бул. „Дж. Баучър” 1

стая 520, телефон 02 8161 613

e-mail fhvkp@chem.uni-sofia.bg, v.petrov@fct.unl.pt

Образование:

1977-1984: 81-во Основно училище „Виктор Юго”, гр. София.

1984-1988: Национална Природо-Математическа Гимназия „акад. Л. Чакалов”.( http://www.npmg.org/ ) профил „Химия”.

1988-1990: Военна служба. Придобита гражданска специалност „Лаборант - анализи на нефтопродукти”.

1990-1996: Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, ( http://www.chem.uni-sofia.bg ) M.Sc. по специалността „Особено чисти вещества и материали на тяхна основа”

Дипломна работа: „Приложение на изчислителни методи за анализ на припокриващи се ивици в UV-VIS спектроскопията”. (Summa cum laude)

Придобита степен по специалността: Неорганична и Аналитична Химия.

2000–2001: Free University of Amsterdam, Laser Center, Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy group (http://www.laserlab.vu.nl/en/) Следдипломна квалификация: „Research and training course under Marie Curie grand”.

2000-2004: Докторант в Лесотехнически Университет, София, (http://www.ltu.bg ), Тема на дисертацията: „Съвременни методи за анализ на тавтомерни и димеризационни процеси”. Придобита специалност: Доктор по Екология (аналитична химия и екометрикс). (Summa cum laude)

Професионален опит:

1998-2000: Българска Академия на Науките, Институт по органична химия с център по фитохимия, Лаборатория по вибрационна спектроскопия. Химик, аналитик на продукти с биологичен, растителен, фармацевтичен и синтетичен произход.

2013-2015: Гост изследовател на СУ св. Кл. Охридски, Химически Факултет, по проекта “Beyond Everest”.

2006-2014: Senior Researcher / Photochemistry and Supramolecular chemistry, Faculty of Science and Technology, New University of Lisbon, Portugal

2015- Преподавател в катедра Физикохимия, Факултет по Химия и Фармация, СУ

Реализирани проекти:

2000: Съвместно с „VivaStar” Bulgaria – “Blu-Ray” оптични носители и системи за запис

2001: Инструкция и методики за осъществяване на физико-химичен контрол в цех ПРАО

2010: BIOPAD - Bio-inspired synthesis of a new palette of anthocyanin derivatives.

Публикации и цитати:

Към днешна дата: 36 публикувани. Всички публикации са в международни списания с импакт фактор. Публикациите са цитирани повече от 500 пъти. hindex 12. http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35743495600

Научни интереси:

Химия и физикохимично охарактеризиране на багрилата:

Свойства на багрилата в разтвор и твърдо състояние изследвани с помощта на молекулната спектроскопия, флуоресценция, ЯМР и теоретичната химия. Цветни характеристики и свързани феномени (агрегация, тавтомерия, протониране, комплексообразуване); Връзка структура - оптични свойства; Реакции предизвикани от външни въздействия – фотореакции, термореакции, електрохимични реакции. Оптичен запис и оптични среди за запис на информация и съхранение на енергия. Термодинамични и кинетични константи свързани с охарактеризиране на багрилата.

Обработка на спектрални данни:

Разделяне на припокриващи се ивици; Оценка на броя на ивиците в сложен спектър и броя на индивидуалните компоненти в сложна смес. Количествен анализ на недефинирани смеси и сложни равновесия.

Производна спектроскопия:

Методи за подобряване на съотношението сигнал/шум и количествен анализ на сложни смеси.

Анализ на сложни равновесия:

Методи за количествен анализ на недефинирани, сложни и мултикомпонентни системи.

Анализ на недефинирани смеси:

Методи за анализ на смеси с неизвестни по брой и вид компоненти и техните приложения в практиката.

Кинетика и математическо моделиране в химията:

Хемометрикс и математическо моделиране на химични процеси.

Езици:

Български, Английски, Руски, Португалски