Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Проф. д-р Анела Иванова

   
1

Професионално развитие:

от 2018 г.: професор по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2018 г.: ръководител на Лаборатория по квантова и изчислителна химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2018 г.: отговорник на магистърска програма Изчислителна химия

от 2015 г.: председател на Общото събрание на Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2015 г.: отговорник на специалност Фармация

2013-2015 г.: заместник-декан на ФХФ по учебните въпроси за ОКС „магистър“

2009-2018 г.: доцент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2005-2009 г.: главен асистент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2004-2005 г.: старши асистент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2004 г.: доктор по Физикохимия, СУ „Св. Кл. Охридски”

1999 г.: магистър по Химия, Специализация Химична физика и теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Преподавателски стаж:

Строеж на веществото – задължителен бакалавърски курс (лекции и упражнения)

Квантова химия и химична връзка – задължителен бакалавърски курс (лекции)

Химична терминология на английски език – задължителен бакалавърски курс (лекции)

Физикохимия с колоидна химия 1 – част от задължителен магистърски курс за специалност Фармация (лекции и упражнения)

Молекулна динамика и Монте Карло симулации – задължителен магистърски курс (лекции и упражнения)

Молекулна механика – задължителен магистърски курс (лекции и упражнения)

Квантова химия на молекулни системи – задължителен магистърски курс (упражнения)

Приложение на статистически анализ в молекулното моделиране – изборен бакалавърски курс (лекции и упражнения)

Молекулно моделиране на фармакофори – изборен магистърски курс за специалност Фармация (лекции)

Изследователски и преподавателски визити в чужбина:

2018 Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, Comenius University of Bratislava, Faculty of Pharmacy, Приемащ учен: Dr. Kristína Piatničková

2017 Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, University of Naples, Faculty of Pharmacy, Приемащ преподавател: Assoc. Prof. Dr. Serenella Seccia

2013, 2015 Краткосрочни изследователски визити в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten

2011 Humboldt Renewed research stay стипендия, Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany

2006/2007 Humboldt изследователска стипендия, Приемащ учен: Prof. Dr. Notker Rösch, Technical University, Munich, Germany

2004, 2005 STSM в рамките на COST P12 “Structuring of Polymers”; Приемащ учен: Prof. Dr. Natalia Gospodinova, CNRS, Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Mulhouse, France

2001, 2002 Стипендия Marie-Curie, V Рамкова програма на ЕС; Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany

Изследователски проекти:

Лекарствени вектори-бионосители: ефективност чрез разбиране, Фонд „Научни изследвания”, 2016-2019 (ръководител)

Materials Networking, H2020 project No 692146, 2016-2019 (ръководител на работен пакет)

Определяне на енергетичната бариера за преминаване на пептид-лекарствен комплекс през клетъчни мембрани чрез атомистични молекулно-динамични симулации, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2017 (ръководител)

FP7 Project BeyondEverest, 2011-2015 (отговорник на група)

Електрични и електрохимични свойства на течните повърхности, Фонд „Научни изследвания”, 2010-2014 (участник)

Обратими нанотранспортери през течни фазови граници, Фонд „Научни изследвания”, 2008-2012 (участник)

Полианилинът като компонент в широк спектър съвременни наноматериали – предизвикателство за теорията и експеримента, Фонд „Научни изследвания”, 2006-2011 (участник)

Разработване на атомистичен молекулно-механичен модел на течна маслена фаза от нискомолекулни алкани, НИС на СУ „Св. Климент Охридски” 4/2012 г. (ръководител)

Влияние на химичния състав и обкръжението върху структурата и свойствата на антимикробния пептид ареницин-1, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011 (ръководител)

Електрични и структурни характеристики на разредени водни разтвори на нейоногенния ПАВ хекса(етилегликол)додецилетер С12(ЕО)6, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 (ръководител)

Ab Initio (DFT) изследване на метал-органични спин-хибридни структури с потенциал за приложение като среди за съхранение на информация, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2008 (ръководител)

Систематично изследване на ВС, BNC и BCN клъстери – градивни единици на ВС и BCN нанотръби, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2006 (ръководител)

FP7 Action COST P12 “Structuring of Polymers”, 2003-2007 г. (участник)

Структура и диелектрични свойства на монослоевете – фактори за мониторинг на замърсители на водните басейни, Фонд „Научни изследвания”, 2003-2007 г. (участник)

Теоретично изследване на неразтворими монослоеве на молекулно ниво, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002-2003 (участник)

Национални образователни проекти:

Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ към МОМН, 2013-2015 (участник)

Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на ЕС, 2013-2015 (участник)

Членство в научни организации:

От 2018 г.: Асоциация на стипендиантите „Мария Кюри“ в България

От 2008 г.: Humboldt Alumni Network

От 2008 г.: Хумболдтов съюз в България

2012-2015 г.: Редколегия на „Българско списание за химия“

Членство в административни организации:

От 2011 г.: Факултетен и научен съвет на Факултет по химия и фармация

От 2013 г.: Учебна комисия на Факултет по химия и фармация

От 2013 г.: Експерт по оценяване и акредитация към НАОА

2013-2015 г.: Учебна комисия на СУ „Св. Климент Охридски“

Съорганизация на симпозиуми и конференции:

15th deMon Developers Workshop, София, 2015

Юбилейна конференция „125 години обучение по математика, информатика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски““, София, 2014

QSCP VI, Sixth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, София, 2001

Научни интереси:

 • структура и механизъм на действие на молекулно ниво на компоненти от биосъвместими системи за доставка на лекарства
 • структура и оптични свойства на органични молекули – емитери на светлина
 • организация и физикохимични свойства на хетерогенни системи на междуфазова граница
 • молекулен магнетизъм в спин-хибридни комплекси
 • разработване и валидиране на специфични за даден проблем изчислителни протоколи включващи класически и квантови молекулни симулации

Учебници и учебни помагала:

 1. Превод на английски на учебниците по „Химия и опазване на околната среда” за IX и X клас, изд. „Анубис”, София, 2003
 2. Електронни лекции по Приложна изчислителна химия
 3. Електронни лекции по Molecular Mechanics Force Fields for Modeling of Biomolecules и Основни понятия от квантовата механика в теоретичната химия (част от курс)
 4. Електронни лекции по Физикохимия с колоидна химия 1 (част от курс)

Избрани публикации:

 1. Hu, B.-L.; An, C.; Wagner, M.; Ivanova, G.; Ivanova, A. and Baumgarten, M. (2019) Three-Dimensional Pyrene-Fused N Heteroacenes. Journal of the American Chemical Society, 141, 5130-5134
 2. Iliev, S.; Gocheva, G.; Ivanova, N.; Atanasova, B.; Petrova, J.; Madjarova, G. and Ivanova, A. (2018): Identification and Computational Characterization of Isomers with cis and trans Amide Bonds in Folate and Analogues. Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 28818-28831
 3. Ivanova, N. and Ivanova, A. (2018): Testing the limits of model membrane simulations-bilayer composition and pressure scaling. Journal of Computational Chemistry, 39, 387-396
 4. Valchanov, G.; Ivanova, A.; Tadjer, A.; Chercka, D. and Baumgarten, M. (2016): Understanding the fluorescence of light-emitting dyes. The Journal of Physical Chemistry А, 120, 6944–6955
 5. Tsoneva, Y.; Jonker, H. R. A.; Wagner, M.; Tadjer, A.; Lelle, M.; Peneva, K.; Ivanova, A. (2015): Molecular Structure and Pronounced Conformational Flexibility of Doxorubicin in Free and Conjugated State within a Drug–Peptide Compound. The Journal of Physical Chemistry B, 119, 3000−3013
 6. Zahariev, T. K.; Slavchov, R. I.; Tadjer, A. V.; Ivanova, A. N. (2014): Fully Atomistic Molecular-Mechanical Model of Liquid Alkane Oils: Computational Validation. Journal of Computational Chemistry, 35, 776–788
 7. Valchanov, G.; Ivanova, A.; Tadjer, A.; Chercka, D. and Baumgarten, M. (2013): Tuning the Optical Absorption of Potential Blue Emitters. Organic Electronics, 14, 2727–2736
 8. Ivanova, A.; Romanova, J.; Tadjer, A. and Baumgarten M. (2013): Magnetostructural Correlation in Mn(II) Hybrid-spin Complexes – Effect of Ligands and Geometry. The Journal of Physical Chemistry A, 117, 670-678
 9. Ivanova, A.; Jezierski, G.; Vladimirov E. and Rösch N. (2007): Structure of Rhodamine 6G-DNA Complexes from Molecular Dynamics Simulations, Biomacromolecules 8, 3429-3438
 10. Ivanova, A., Baumgarten, M., Karabunarliev, S. and Tyutyulkov, N. (2003): Design of ferromagnetic alternating stacks of neutral and ion-radical hydrocarbons, Physical Chemistry Chemical Physics 5, 4932-4937

Списък с публикации

 

За контакти:

Email: aivanova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161520

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация,

бул. „Дж. Баучър” 1, 1164 София