Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Лекарствени вектори-бионосители: Ефективност чрез разбиране / Представяне на резултати по проекта

   

Списък с научните форуми, на които са представени резултати, получени от работата по проекта

 

Международни

 

 • Humboldt Kolleg “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World”, 18-21 септември 2019 г., Varna, Bulgaria

Effect of pressure scaling on the properties of a multilipid bilayer with an embedded folate receptor (устен доклад)

N. Ivanova, G. Gocheva, S. Iliev, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

Specificity of binding of folates and antifolates to folate receptor-α (устен доклад)

S. Iliev, G. Gocheva, N. Ivanova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Molecular and materials simulation at the turn of the decade, 9-12 септември 2019 г., Lausanne, Switzerland

Spontaneous binding of (anti)folate(s) to a membrane-anchored receptor witnessed by MD simulations (постер)

G. Gocheva, N. Ivanova, J. Petrova, S. Iliev, G. Madjarova, A. Ivanova

A theoretical insight into the factors governing the specific binding within a ligand–receptor pair (постер)

J. Petrova, G. Gocheva, S. Iliev, N. Ivanova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Chemistry today for tomorrow, 01 февруари 2019 г., София, България

Multilipid bilayer with an embedded receptor selection of a thermodynamic ensemble (постер)

Jasmina Petrova, Gergana Gocheva, Nikoleta Ivanova, Galia Madjarova, Stoyan Iliev, Anela Ivanova

 • e-Infrastructures for excellent science in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean, 15-16 май 2018 г., София, България

Structural characteristics of a solvated multilipid bilayer containing a folate receptor – effect of pressure scaling (устен доклад)

N. Ivanova, G. Gocheva, S. Iliev, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

Structural differences between cis and trans folic acid and antifolates in physiological environment – a theoretical study (устен доклад)

G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Hünfeld 2018: Workshop on Computer Simulation and Theory of Macromolecules, 20-21 април 2018 г., Хюнфелд, Германия

Interactions of Targeting Ligands with a Receptor Embedded in a Multilipid Bilayer (устен доклад)

G. Gocheva, N. Ivanova, S. Iliev, B. Atanasova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • 32nd Molecular Modelling Workshop, 12-14 март 2018 г., Ерланген, Германия

Study of a Multilipid Receptor-Embedded Cell Membrane in Different Ensembles (постер)

J. Petrova, G. Gocheva, St. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • AMBER Molecular Dynamics Workshop 2018, 4-8 март 2018 г., Хайфа, Израел

Pressure scaling effect on a receptor-anchored multilipid bilayer (постер)

A. Ivanova, N. Ivanova, G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, J. Petrova, G. Madjarova

Conformational space survey of folic acid and antifolates in aqueous solution (постер)

G. Madjarova, G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, A. Ivanova

 • 19th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology NANO 2017, 24-25 ноември 2017 г., София, България

Folic Acid and Antifolates as Targeting Ligands of the α-folate Receptor – a Theoretical Insight (постер)

J. Petrova, G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Workshop “Two Years Avitohol: Advanced HPC applications”, 29-31 октомври 2017 г., Панагюрище, България

Folic acid and anifolates in aqueous solution – a molecular dynamics study (устен доклад)

G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • International Workshop "Advanced Materials“, 10-13 септември 2017 г., Поморие, България

Structural characterization of folic acid and antifolates in aqueous solution (кратък устен доклад)

G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, A. Garcia Luri, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Computational Advances in Drug Discovery, 05-08 септември 2017 г., Лозана, Швейцария

Computational investigation of the molecular structure of folic acid and antifolates in aqueous solution (постер)

G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, A. Garcia Luri, G. Madjarova, A. Ivanova

 

Национални

 

 • Х юбилейна национална конференция по химия, 26-28 септември 2019, Sofia, Bulgaria

Study of a multilipid bilayer with GPI-anchored folate receptor-a (устен доклад)

N. Ivanova, G. Gocheva, S. Iliev, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • XVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 15-17 май 2019 г., София, България

Молекулно-динамични симулации на фолатен рецептор вграден в моделна клетъчна мембрана (устен доклад)

Гергана Гочева, Николета Иванова, Стоян Илиев, Жасмина Петрова, Галя Маджарова, Анела Иванова

Специфичност на свързване на фолати и антифолати към фолатен рецептор (устен доклад)

Стоян Илиев, Гергана Гочева, Николета Иванова, Жасмина Петрова, Галя Маджарова, Анела Иванова

 • XVII Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г., София, България

Взаимодействие на фолиева киселина и антифолати с фолатен рецептор вграден в моделна клетъчна мембрана (устен доклад)

Г. Гочева, Ст. Илиев, Н. Иванова, Ж. Петрова, Г. Маджарова, А. Иванова

 • XVI Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 17-19 май 2017 г., София, България

Оценка на молекулната структура на фолиева киселина и антифолати във водна среда (устен доклад)

Г. Гочева, Ст. Илиев, Б. Атанасова, Н. Иванова, Ж. Петрова, Г. Маджарова, А. Иванова

 

Университетски

 

 • Научна сесия на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 23 ноември 2018 г., София, България

Targeting affinity of folic acid and antifolates to the a-folate receptor embedded in a cell membrane (устен доклад)

Nikoleta Ivanova, Gergana Gocheva, Jasmina Petrova, Stoyan Iliev, Galia Madjarova, Anela Ivanova

In silico evaluation of the drug-binding and receptor targeting ability of a model drug delivery system (постер)

Gergana Gocheva, Nikoleta Ivanova, Jasmina Petrova, Stoyan Iliev, Galia Madjarova, Anela Ivanova

The α-folate receptor embedded in a multilipid bilayer - a theoretical structural insight (постер)

Jasmina Petrova, Gergana Gocheva, Nikoleta Ivanova, Galia Madjarova, Stoyan Iliev, Anela Ivanova

 • Семинар на катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 17 декември 2018 г., София, България

Как молекулите на насочващи лиганди намират активния център на рецептора? (устен доклад)

Галя Маджарова, Гергана Гочева, Николета Иванова, Жасмина Петрова, Стоян Илиев, Анела Иванова

 • Семинар на катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 29 януари 2018 г., София, България

First modelling steps of folate and derivatives as prospective vector ligands (устен доклад)

G. Gocheva, S. Iliev, B. Atanasova, N. Ivanova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Научна сесия на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 24 ноември 2017 г., София, България

Folic acid and antifolates – from molecular characteristics to biological activity (постер)

B. Atanasova, S. Iliev, G. Gocheva, N. Ivanova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

 • Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени "Предизвикателства в Химията", 10-11 ноември 2017 г., Пловдив, България

Квантовохимично охарактеризиране на фолат и антифолати (устен доклад)

Ст. Илиев, Г. Гочева, Б. Атанасова, Н. Иванова, Ж. Петрова, Г. Маджарова, А. Иванова

 

Списък с обществените мероприятия и събитията с по-широка аудитория, на които е популяризирана работата по проекта

 

 • Ден на отворените врати на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 16 май 2019 г., София, България

Доц. Галя Маджарова запозна ученици от средните училища с дейностите по проекта.

 • Школа „PRACE Winter School 2018 - Computational Chemistry, Biochemistry and Medicinal chemistry – Methods and Tools“, 26-29 ноември 2018 г., София, България

Анела Иванова изнесе обучителна лекция на тема „Biomolecular simulations for more efficient drug delivery“. В допълнение, представи проекта и запозна участниците с част от получените резултати като пример за приложението на молекулната динамика. Заедно с П. Петков, Н. Иванова и Г. Гочева, проведе практическо занятие по темата.

 • Обучителна школа "Bio – Comp – Chem" по проект BG05M2OP001-2.009-0028, 24-28 септември 2018 г., Банско, България

Гл. ас. Жасмина Петрова представи пред колеги от ФХФ и чуждестранни гости работата на Лабораторията по квантова и изчислителна химия.

 • Ден на отворените врати на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 2 май 2018 г., София, България

Галя Маджарова запозна ученици от средните училища с дейностите по проекта.

 • Школа „Компютърно моделиране на материали“, 4-5 декември 2017 г., София, България

Представяне на изследователския екип, на дейностите по проекта и на част от получените резултати от доц. А. Иванова пред аудитория от учени от ФХФ-СУ, Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия и Факултет по химия, Университет на Барселона, Испания.

 • Обучителен семинар BioExcel Community Forum, 22-23 ноември 2017 г., Амстердам, Холандия

Обучение на докторантките Г. Гочева и Н. Иванова за провеждане на молекулно-динамични симулации на биосистеми и за подходи за оценка на свободната енергия; представяне на молекулните модели, разработени по проекта, и дискусия за начини за оптимизиране на симулациите им с експерти в областта.

 • Ден на отворените врати на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 3 май 2017 г., София, България

Изнасяне на устна презентация от докторантките Г. Гочева и Н. Иванова за запознаване на ученици от средните училища с дейностите по проекта.