Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията

   

Ръководител на Учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията

доц. д-р Елена Бояджиева

e-mail eboiadjieva@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 327

 

Членове

доц. д-р Милена Кирова

e-mail mkirova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 327

доц. д-р Александрия Генджова

e-mail agendjova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 366

гл. ас. д-р Нина Маркова

e-mail nmarkova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 399

Виолета Начева – химик

e-mail exvn@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 248

 

Почетни членове

проф. дхн Борислав Тошев

e-mail bvtoshev@abv.bg

тел. 02 81 61 372

проф. д-р Адриана Григорова-Тафрова

e-mail a_grigorova@yahoo.com

тел. 02 81 61 395

доц. д-р Лиляна Боянова

e-mail l_boyanova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 385

 

Докторанти

Ирина Андонова - научен ръководител доц. д-р Елена Бояджиева

Калин Чакъров - научен ръководител доц. д-р Александрия Генджова

Мартина Евгениева - научен ръководител доц. д-р Милена Кирова

Весела Павлова - научен ръководител доц. д-р А. Генджова

Борис Толев - научен ръководител доц. д-р Александрия Генджова

Мартина Ценова - научен ръководител доц. д-р Милена Кирова

 

Защитили докторанти

Весела Тодорова – научни ръководители: проф. д-р А. Тафрова и доц. д-р М. Кирова

Савина Кирилова – научен ръководител доц. д-р Е. Бояджиева

Кирил Атанасов – научен ръководител доц. д-р А. Генджова

Нели Костова – научен ръководител доц. д-р М. Кирова

Надя Иванова – научен ръководител доц. д-р Е. Бояджиева

Иваничка Буровска – научен ръководител проф. д-р Ст. Цаковски

Илия Емилов – научен ръководител проф. д-р А. Тафрова (отваряне с Google Chrome)

Златина Петева – научен ръководител проф. дхн Б. Тошев (отваряне с Google Chrome)

 

Представяне

 

Лабораторията е основана на 20.09.2005 г. и е наследник на катедра “Методика на обучението по химия”. Ръководител на Лабораторията от основаването й до 2011 г. е проф. дхн Борислав В. Тошев, а от 2011 г. до 2017 г. – проф. д-р Адриана Тафрова

Лабораторията по химическо образование е национално утвърден център за подготовка на студенти и докторанти в областта, с широки международни контакти и признание. Наред с основните бакалавърски специалности: Химия и информатика, Химия и английски език, Биология и химия, Учител по природни науки в основната степен на образование, в нея успешно се обучават студенти и от други специалности на факултета по химия и фармация в модул “Учител по химия”. В Лабораторията по химическо образование се подготвят и студенти от първата в България Магистърска програма “Учител по химия”. Докторската програма „Методика на обучението по химия“ има много висока оценка от акредитация и в нея през последните години са защитили успешно своите дисертации 8 докторанти. Обучаваните студенти и докторанти намират своята реализация в различни сфери на образованието като учители, директори на училища, експерти, преподаватели във висши училища и университети.

Основната цел на Лабораторията е свързана с подготовка на съвременни специалисти по теория и методология на химическото образование. Това се осъществява чрез интердисциплинарни и мултидисциплинарни методи, основани на съвременни образователни теории и практики.

Обучението на студенти от бакалавърските, магистърската и докторантската програми към Лабораторията им осигурява: изграждане на умения за решаване на професионални задачи с комплексен характер; успешна дейност в учебната практика на българските образователни институции; равнопоставеност на бъдещите учители и доктори с техните аналози в Западна Европа и Америка.

В Лабораторията се работи в следните изследователски области:

- теория и методология на обучението по химия;

- природонаучна грамотност и ключови компетентности;

- цели, образователни стандарти и учебни програми в обучението по химия;

- диагностика и оценяване на постиженията;

- диагностика на трудности и погрешни схващания по химия

- конструктивистка учебна среда;

- ИКТ в химическото образование;

- учебен химичен експеримент;

- неформално образование по природни науки;

- обучение по химия на чужд език;

- обучение на учители;

- интереси и мотивация в обучението

- история и философия на химическото образование.

Лабораторията по химическо образование разполага със съвременна библиотека (New Education Library-NEL) от научни списания и книги в областта на образованието. Резултатите от научната дейност на членовете на лабораторията и докторантите се представят в международно утвърдени научно-методически издание реферирани и индексирани в световните бази данни SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, Chemical Abstracts

 

Научно сътрудничество

 

От важно значение е участието в обучението на студентите и научното сътрудничество с чуждестранни преподаватели: Гост проф. д-р Йоахим Шуммер (Германия) (История на химията), Фулбрайтов доцент Владимир Гърков (САЩ) (Химия и общество), Фулбрайтов доцент Джеймс Холенбек (САЩ) (Методика на обучението по химия, конструктивизъм в обучението по химия).Всички членове на Лабораторията са част от дружеството по химическо образование (Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy of Chemistry -CE&HPC) с председател проф. Б. Тошев, в което членуват много учители и учени от различни страни: Algeria; Argentina; Australia; Austria; Belarus; Bulgaria; Canada; Croatia; Czech Republic; Cyprus; Ethiopia; France; Germany; Greece; Hungary; India; Iran; Ireland; Israel; Italy; Japan; Lithuania; Macedonia; Norway; Pakistan; Russia; Sweden; The Netherlands; Turkey; UK; USA; Venezuela, Zambia. Това осигурява достъп до световните постижения в областта на образованието както на Лабораторията, така и на студентите и докторантите, които се обучават в нея.

 

Лабораторията има сключени договори с 18 базови учители от 15 училища.

 

Преподавателска дейност

 

Лабораторията се занимава с обучение на студенти от всички образователни степени. Голяма част от тях, с отличната си подготовка, успешно се реализират като преподаватели в едни от най-добрите български средни училища (СМГ, НПМГ, 91 НЕГ, Американски колеж, Италиански лицей, природоматематически, езикови гимназии и други) и висши училища (Софийски университет, Медицински университет – София и Варна и др.), а също и директори на училища.

 

Бакалавърски курсове за специалностите: Химия и информатика, Биология и химия, Химия и английски език, Модул “Учител по химия”, Учител по природни науки в основната степен на образование

Лекции и упражнения по:

Методика на обучението по химия

Методика на обучението по човекът и природата

Методика и техника на учебния експеримент по химия

ИКТ в обучението по химия и работа в дигитална среда

Компетентностен подход и иновации в образованието

Основи на курса по химия и опазване на околната среда в средното училище

Дидактически тестове по химия

Методика на решаване на химични задачи

Изследвания в химичното образование

Хоспитиране и педагогическа практика

 

Магистърски курсове

Лекции и упражнения по:

Методика на обучението по химия

Училищен курс по химия

ИКТ в обучението по химия и работа в дигитална среда

Учебни опити и демонстрации

Задачи и контрол в обучението по химия

Компетентностен подход и иновации в образованието

Основни понятия и теории в химията

Търсене, оценяване и етична употреба на научна информация

Реторика

Оценяване в образованието

Методи и методология на педагогическите изследвания

Здравно и екологично образование

Хоспитиране и педагогическа практика

Квалификационни курсове за учители по химия

Ръководство на дипломни работи

Ръководство на докторантури

 

Участие в проекти

 

Членовете на Лабораторията по химическо образование и студентите от всички образователни степени успешно участват в национални и международни проекти.

Проект за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище, финансиран от Германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, Национален доверителен екофонд.

The Chemistry is All Around Network, Life Long Learning Programme, Comenius subprogramme – Multilateral networks, 518300 – LLP – 2011 – IT – Comenius – CNW

„Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие ”BG051PO001-7.0.07-0073-C0001 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Квалификация на педагогическите специалисти“, проект BG051PO001-3.1.03-0001, дейност Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, № BG051PO001-4.3.04-0011, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„Relational and emotional competences at school (REC)” реализиращ се по Програмата „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – децентрализирана дейност „Стратегически партньорства“, д-р Весела Тодорова, координатор по проекта

 

Галерия

 

Избрани публикации

 

 1. Генджова, А., Маркова, Н. & Чакъров, К. (2022). Педагогическо предметно знание в природонаучното образование: трудности по органична химия. Педагогика (под печат). 94(6),
 2. Генджова А. (2021). Съвременни парадигми и модели в природонаучното образование. София: Парадигма.
 3. Кирилова С., Бояджиева Е. (2021) Модел на обучителен курс за успешно научно публикуване и проблеми на научната комуникация за докторанти и млади учени, Стратегии на образователната и научната политика, том:29, брой:1, 2021, стр.35-51
 4. Чакъров К., Генджова, A. (2021). Трудни теми в учебната програма по химия от гледна точка на учениците. Обучение по природни науки и върхови технологии, 30 (6) 613-629. https://doi.org/10.53656/nat2021-6.02
 5. Кирова, М., Киркова-Костова, Н. (2020). Проучване на нагласите на български учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас. Chemistry. Bulgarian J. of Science Education, 29, (1), 113-132.
 6. Кирилова, С., Бояджиева Е. (2020) Рисковете на научното публикуване и проблемите на научната комуникация - резултати от едно изследване, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSPP), том:14, брой:1, 2020, стр.:141-168
 7. Ilieva, N. I., Galvanetto, N., Allegra, M., Brucale, M., & Laio, A. (2020). Automatic classification of single-molecule force spectroscopy traces from heterogeneous samples. Bioinformatics, 36(20), 5014-5020
 8. Генджова, A., Тавлинова-Кирилова, M., Камушева, А. (2019). Зелена химия в училищната лаборатория. Химия: Природните науки в образованието, 28 (5)583-599. ISSN 0861 – 9255.
 9. Атанасов, К., Генджова, А. (2019). Ученически погрешни схващания, свързани с химичното равновесие. Химия: Природните науки в образованието, 28, 314-330 ISSN 0861 – 9255.
 10. Атанасов, К., Генджова, А. (2018). Историческото развитие на идеите за химична обратимост и химично равновесие – основа за преподаването и изучаването им. Химия, 27, 731-748. ISSN 0861 – 9255.
 11. Генджова, А., Толев, Б. (2018). Интердисциплинарно неформално обучение на талантливи ученици от Софийската математическа гимназия. (сс. 525-535). В: Антология Неформално образование. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“ ISSN (print): 978-954-07-4375-2
 12. Gendjova A. (2018). Lifelong and life-wide Science Learning: Informal Implementations. (pp. 505-520). In: Anthology Non-formal education. Sofia: Univ. press “St. Kl. Ohridski” ISSN (print): 978-954-07-4375-2
 13. Генджова, А., Толев, Б. (2018). Интердисциплинарно неформално обучение на талантливи ученици от Софийската математическа гимназия. Педагогика, 90(1),71-80. ISSN 0861 – 3982
 14. Генджова А. (2018). Ефективност на проектното формално и неформално обучение: как учителите по природни науки възприемат възможността да преподават и оценяват уменията на 21.век у своите ученици. Сборник на Международна научно-практическа конференция „Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви век“ 4-6 ноември 2018 г., София.
 15. Генджова, А. (2017). Ученически нагласи, свързани с науката и учените: стереотипи, особености, приложения. Химия, 26, 139-154. ISSN 0861 – 9255.
 16. Tzvetkov, V., Boiadjieva, E. (2018) The Successful Teacher Through the Perspective of Constructivist Ideas, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, том:27, брой:1, 2018, стр.:8-25, Ref, Web of Science
 17. Ilieva N., Boiadjieva E. (2017) Design of an Educational in Engineering Ecology, Chemistry:Bulgarian Journal of Science Education, том:26, брой:5, стр.:686-703, ISSN (print):ISSN 0861-9255, Ref, Web of Science
 18. Илиева Н., Бояджиева Е., Маринова Ив. (2020) Проучване на академичната учебна среда по химия във висшето професионално образование, Известия на съюза на учените- клон Сливен, том:35, брой:(2), 2020, стр.:20-25, ISSN (print):ISSN 1311-2864 (print), ISSN (online):ISSN 2682-9827 (online)
 19. Galvanetto, N., Maity, S., Ilieva, N., Ye, Z., Laio, A., & Torre, V. (2019). Unfolding and identification of membrane proteins from native cell membranes. bioRxiv, 732933.
 20. Galvanetto, N., Ilieva, N., Laio, A., & Torre, V. (2019). Clustering and Identification of Force Spectra from Native Membranes. Biophysical Journal, 116(3), 429a.
 21. Gocheva, G., Ilieva, N., Peneva, K., & Ivanova, A. (2018). Characterization of the interaction forces in a drug carrier complex of doxorubicin with a drug‐binding peptide. Chemical biology & drug design, 91(4), 874-884.
 22. Maity, S., Ilieva, N., Laio, A., Torre, V., & Mazzolini, M. (2017). New views on phototransduction from atomic force microscopy and single molecule force spectroscopy on native rods. Scientific reports, 7(1), 1-16.

 

Учебници за средното училище

 

 1. М. Павлова, Кирова М., Бояджиева Е., Иванова В., Върбанова Н., Андонова И., Рангелова В. (2019) Химия и опазване на околната среда - 10. Клас София: Педагог 6
 2. Павлова, М., Кирова М., Бояджиева Е., Иванова В., Кръстев А. (2018). Химия и опазване на околната среда 7. Клас: София: Педагог 6
 3. Павлова, М., Бояджиева Е., Кирова М., Върбанова Н., Иванова В. (2018). Химия и опазване на околната среда - 9.клас. София: Педагог 6
 4. Павлова М., Кирова М., Бояджиева Е., Върбанова Н., . Иванова В, Кръстев Ал. (2017). Химия и опазване на околната среда 8. клас. София: Педагог 6
 5. Градинарова М., Бенова Е., Павлова М., Бояджиева Е., Кирова М., Иванова В., Цанова Н., Томова Сн. (2017). Човекът и природата 6. клас. София: Педагог 6
 6. Цаковски С., Василева П., Генджова А., Толев Б, Дочева М., Атанасов К. (2019) Химия и опазване на околната среда за 10. Клас София: Анубис.
 7. Цаковски, С., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Дочева, М, Шуманова Г. (2018). Химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. София: Анубис.
 8. Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 9. Клас. София: Анубис
 9. Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. (2018). Химия и опазване на околната среда за 7. Клас. София: Анубис.
 10. Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. (2017). Химия и опазване на околната среда за 8 Клас. София: Анубис
 11. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е.,Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017).Човекът и природата за 6 клас. София: Анубис

 

Книги за учителя

 

 1. Шишиньова, М., Цаковски С., Генджова А., Златкова Е., Илиева Е., Банчева Л., Вражалиева И., (2020). Книга за учителя по човекът и природата за 5 клас. По учебната програма за 2020/2021 г. София: Анубис.
 2. Шишиньова, М., С. Цаковски, Генджова А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2020). Книга за учителя по човекът и природата за 6 клас. По учебната програма за 2020/2021 г. София: Анубис.
 3. Цаковски, С., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Дочева, М., Атанасов К. (2019) Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Анубис.
 4. Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. (2017). Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас. София: Анубис.
 5. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. (2017). Книга за учителя по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис.
 6. Желев, Д., Бояджиева Е., Гайдарова М., Кирова М., Томова Сн. (2020), Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Методически материали.
 7. Павлова, М., Иванова В., Върбанова Н., Бояджиева Е., Кирова М. (2018) Книга за учителя по химия и опазване на околната среда -9. клас:София: Педагог 6
 8. Кирова, М., Бояджиева Е., Павлова М., Иванова В., Кръстев А. (2018) Методика на обучението по химия и опазване на околната среда за 7. клас: София: Педагог 6
 9. Градинарова, М., Бенова Е., Павлова М., Бояджиева Е., Кирова М., Иванова В., Цанова Н., Томова С. (2017) Книга за учителя - Човекът и природата 6. Клас, София: Педагог 6
 10. Бояджиева, Е., Кирова М., Павлова М., Цветков Вл., Върбанова Н., Иванова В., Кръстев Ал. (2017) Съвременни аспекти на обучението по химия и опазване на околната среда в 8. клас. София: Педагог 6

 

Учебни помагала за средното училище

 

 1. Павлова М., Бояджиева Е., Иванова В., Кирова М., Кръстев Ал. (2021). Тестове за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда 7. клас София: Педагог 6,
 2. Цаковски Ст., Генджова А., Енчева Н., Толев Б., Х.. Веселински, В. Павлова (2021) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9. Клас „Клет България“ – „Анубис“ ISBN 978-619-215-580-3
 3. Желев Д., Бояджиева Е., Гайдарова М., Кирова М., Томова Сн. (2020). Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище 1. София: Национален доверителен екофонд
 4. Бояджиева Е., Кирова М. (2020) Климатът и аз. Пестим енергия в училище. Химия 1. София: Национален доверителен екофонд
 5. Елена Бояджиева, Милена Кирова. Климатът и аз (2020). Пестим енергия в училище. Химия 2. София: Национален доверителен екофонд
 6. Цаковски Ст., Генджова А., Енчева Н., Толев Б., Х.. Веселински, В. Павлова (2020) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. Клас. По учебната програма за 2020/2021 г. Клет България – Анубис ISBN 978-619-215-522-3
 7. Павлова М., Кирова М., Бояджиева Е., Иванова В., Върбанова Н., Андонова И., Рангелова В. (2019). Работни листове по химия и опазване на околната среда 10. клас. София: Педагог 6
 8. Цаковски С., Генджова А., П. Василева, Н. Енчева, Б. Толев, М. Дочева, К. Атанасов (2019) Работни листове по химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Анубис. ISBN 978-619-215-442-4
 9. Павлова М., Кирова М., Бояджиева Е., Иванова В., Върбанова Н. (2019). Тестове за проверка и оценка по Химия и опазване на околната среда за 10 клас. София: Педагог 6
 10. Павлова, М., Бояджиева Е., Кирова М., Върбанова Н., Иванова В. (2018). Работни листове по химия и опазване на околната среда 9. Клас, София: Педагог 6
 11. Цаковски, С., Генджова А., Толев Б., Енчева Н., Дочева М., (2018). Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. Клас. София: Анубис ISSN: 9786192152826
 12. Павлова, М., Кирова М., Бояджиева Е., Иванова В., Кръстев А. (2018). Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда 7. Клас. София: Педагог 6
 13. Павлова М., Кирова М., Бояджиева Е., Върбанова Н., Иванова В., Кръстев Ал. (2017). Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда 8. клас. София: Педагог 6
 14. Градинарова М., Бенова Е., Павлова М., Бояджиева Е., Кирова М., Иванова В., Цанова Н., Томова Сн. (2017). Учебна тетрадка по човекът и природата 6. клас, София: Педагог 6