Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Силвия Стойкова

   

Професионална Автобиография

 

 

Силвия Стойкова

Email: sstoykova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161609

Кабинет/лаборатория: 220, 221

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • бакалавър – специалност „Компютърна химия”, СУ „Св. Климент Охридски”
 • магистър – специалност „Медицинска химия”, СУ „Св. Климент Охридски”
 • доктор – професионално направление Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Климент Охридски”
 • специалност по „Токсикология“ – Медицински университет - София

Професионално развитие

 • асистент (Военна токсикология), Военномедицинска академия – София, 06.02.2013 – 30.07.2016 г.
 • химик (Съдебна токсикология), Военномедицинска академия – София, 01.08.2016 г. – до момента
 • главен асистент (Аналитична химия), СУ „Св. Климент Охридски”, 01.07.2016 г. – до момента

Научни интереси

 • аналитична /съдебна/ токсикология и нейното приложение в клиничната и съдебно-медицинска практика - анализ на лекарствени и наркотични вещества в различни биологични проби (кръв, урина и др.), както и в алтернативни матрици (напр. орална течност); експертна дейност
 • анализ на нови психоактивни вещества в биологични проби
 • съдебно-химичен анализ на токсични вещества в различни биологични матрици; скринингови методи
 • биоаналитична химия – биохимични методи за анализ
 • токсини в отровата от българската пепелянкa – випоксин, фосфолипаза А2 и кисел компонент (КК)

Избрани публикации (до 5)

 1. Stoykova S, Atanasov V, Pantcheva I. Determination of some biochemical parameters in oral fluid and evaluation of their stability under different storage conditions. Toxicologie Analytique et Clinique 2015; 27: 195-202. DOI: 10.1016/j.toxac.2015.03.111
 2. Ahmedova A, Mihaylova R, Momekova D, Shestakova P, Stoykova S, Zaharieva J, Yamashina M, Momekov G, Akitad M, Yoshizawad M. M2L4 coordination capsules with tunable anticancer activity upon guest encapsulation. Dalton Transactions 2016; 45: 13214–13221. DOI: 10.1039/c6dt01801g
 3. Stoykova S, Kanev K, Pantcheva I, Atanasov V. Isolation and characterization of drugs of abuse in oral fluid by a novel preconcentration protocol. Analytical Letters 2016; 49(17): 2822–2832. DOI: 10.1080/00032719.2016.1155594
 4. Stoykova S, Kiryakova T, Nikolov D, Nedzhib A, Pantcheva I, Atanasov V. Self-administrated propofol – a case report of a physician suicide. Toxicologie Analytique et Clinique 2018; 30: 142-148. DOI: 10.1016/j.toxac.2018.03.002
 5. Ivanov I, Stoykova S, Ivanova E, Vlahova A, Burdzhiev N, Pantcheva I, Atanasov V. A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death? Forensic Science International 2019; 297: 372-377. DOI: 10.1016/j.forsciint.2019.02.005

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Изследване на потенциалното приложение на салиномицин като антидот при субостро отравяне с кадмий, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договор: 64, 2015 г.
 • Сравнително разглеждане на потенциалното приложение на салиномицин, монензин и DMSA като антидоти при интоксикации с кадмий, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договор: 5, 2016 г.
 • Разработване на процедура за анализ на синтетичния канабиноид BB-22 (QUCHIC) в търговски продукт („билкова смес“) и биологични проби, ръководител, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договора: 80-10-98, 2017 г.
 • Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината, член на научния колектив, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора: BG05M2OP001-2.009-0019-С01, 2017 г.
 • Анализ на „билкови смеси“, съдържащи нанесени синтетични канабиноиди, ръководител, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договора: 80-10-23, 2018 г.
 • Сравнително изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с олово, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договора: 80-10-168, 2018 г.
 • Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, номер на договора: КП-06-Н29/3, 2018 г.
 • Нови бимодални сензори за образна диагностика, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, номер на договора: КП-06-Н29/12, 2018 г.
 • In vivo изследване на влиянието на хелатни агенти върху провъзпалителните цитокини TNF alpha, IL-1 beta и IL-6 при субостро отравяне с олово, член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, номер на договора: 80-10-131, 2019 г.
 • Нови метални комплекси: оценка на потенциала им за хелатотерапия и таргетно визуализиране на тумори и туморно-повлияни лимфни възли чрез магнитен резонанс (MRI), член на научния колектив, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, номер на договора: КП-06-Австрия-6, 2019 г.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2013 г. – до момента Аналитична токсикология

Медицинска химия;

Химия;

Компютърна химия;

Инженерна химия и съвременни материали;

Ядрена химия;

Екохимия

2014 г. Аналитична химия Молекулярна биология
2015 г. – до момента Съдебна токсикология Фармация
2016 г. – до момента Аналитична химия Фармация
2016 г. – до момента Токсикология Фармация

Други научни дейности

Членство в научни организации:

 • The international association of forensic toxicologists (TIAFT)
 • Българско дружество по клинична токсикология (БДКТ)