Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Румен Ляпчев

   
Ляпчев

Име, фамилия: Румен Ляпчев

Бакалавърска програма: Химия – направление: Органична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2006-2010 г.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Софийски университет “Св. Климент Oхридски”, Факултет по химия и фармация, Катедра по органична химия и фармакогнозия, асистент по Органична химия, провеждане на практически лабораторни упражнения по Органична химия, както и на семинарни упражнения по същата дисциплина. Научно-изследовтелска дейсност в областта на органичния и органометалния синтез. Ръководство на бакалавърски и магистърски дипломни работи.

Обучението в ФХФ ви научи/ви помогна/ да: Обучението във Факултета по химия и фармация ми помогна да придобия основни знания като ме научи и как да ги прилагам на практика при решаването на различни научни проблеми. Показа ми какъв човек искам да бъда и в какъв никакъв случай не искам да се превръщам.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Да четат и учат повече, както и да се развиват разностранно.