Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Мартин Равуцов

   
Равуцов

Име, фамилия: Мартин Равуцов

Бакалавърска програма: Химия – направление: Органична химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2007-2011.

Магистърска програма:Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2011-2012.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Институт по Органична химия с център по Фитохимия – БАН, химик/докторант. Основни задължения – разработване на хирални помощни вещества за асиметричния катализ.

Обучението във ФХФ ви научи/ви помогна/ да: Обучението във ФХФ предизвика в мен силен интерес към органичната химия и научната работа. Същевременно смятам, че всеки преминал обучителния курс ще придобие умения (интелектуални и социални), които ще му бъдат от полза, независимо от това в каква сфера ще реши да гради кариера.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Препоръчвам на студентите да се занимават колкото е възможно повече с експериментална работа, защото това е най-добрият начин за усвояване на теоретичните знания.