Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Ядрена химия / Ядрена химия

   

Ръководител: доц. д-р Петя Ковачева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 222

тел.: 8161 331

е-mail: nhpk@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): два

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Магистърската програма има за цел да запознае студентите със: особеностите в химичното поведение на радиоактивните вещества; метрология на измерването на йонизиращи лъчения; специални приложения на радионуклидите; химични и физични проблеми, свързани с експлоатацията на енергетични ядрени реактори и други съоръжения.

Практическите занятия (значителна част от които включват елементи на изследователска работа) целят да създадат специфичните умения за химична работа с радиоактивни вещества и да развият възможностите на студентите за решаване на конкретни проблеми.

Областите на приложение на студентите са: радиохимични и радиоекологични проблеми на ядрената енергетика, включително преработване и управление на радиоактивни отпадъци; радиоаналитична химия и контрол на околната среда; производство и приложение на радионуклиди и белязани съединения.

Тези направления очертават и областите на реализация на завършилите специалисти.

Магистърската програма може да бъде следвана само от специалисти с бакалавърска степен по ядрена химия.

Завършилите магистърската програма по ядрена химия могат да извършват изследователска, технологично-внедрителска, аналитична и производствена дейност и по-конкретно: фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на радиохимията, радиационната химия, радиоекологията, приложението на радиоизотопите и белязаните съединения в химията, биологията, физиката, медицината, селскостопанските науки, геологията, техническите науки; технологична и внедрителска дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии, внедряване на чужд опит; аналитична дейност: разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране на радиоактивни изотопи и белязани съединения в природни и техногенни продукти; производствена дейност във всички области на приложението на радиоизотопи и белязани съединения и в ядрената енергетика.

Примери за успешна реализация

Магистрите по ядрена химия трябва да познават задълбочено основите на: радиохимията, радиометрията, дозиметрията, ядрените методи за анализ, радиоекологията, да имат познания в радиобиологията, химичните проблеми на ядрената енергетика (включително контрола на охлаждащата вода на ядрените реактори, преработката на радиоактивни отпадъци, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения), получаването и приложението на радионуклиди и белязани съединения, принципите и приложението на ядрените методи за анализ.

Магистрите по ядрена химия следва да притежават специфичните умения за работа със закрити и открити източници на йонизиращи лъчения, да синтезират и анализират радиоактивни вещества, да извършват контрол на околната среда, да оценяват риска при работа с източници на йонизиращи лъчения, да извършват деконтаминация на обекти, замърсени с радиоактивни вещества.