Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Ядрена химия / Радиохимия и радиоекология

   

Ръководител: доц. д-р Петя Ковачева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 222

тел.: 8161 331

е-mail: nhpk@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно

Квалификационна характеристика - задочно

Форма на обучение: редовнo/задочно

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН - РЕДОВНО

УЧЕБЕН ПЛАН - ЗАДОЧНО

 

Магистърската програма има за цел да запознае студентите със: особеностите в химичното поведение на радиоактивните вещества; методите за измерване на йонизиращи лъчения; методите за получаване, анализ и приложение на радионуклиди и белязани съединения; химичните проблеми, свързани с експлоатацията на енергетични ядрени реактори и други съоръжения; контрола и опазването на околната среда от радиоактивни замърсявания.

Практическите занятия (значителна част от които включват елементи на изследователска работа) целят да създадат специфичните умения за химична работа с радиоактивни вещества и да развият възможностите на студентите за решаване на конкретни проблеми.

Големият набор от изборни курсове дава възможност за получаване (при желание) на тясна специализация във: радиохимични и радиоекологични проблеми на ядрената енергетика, включително преработване и управление на радиоактивни отпадъци; радиоаналитична химия и контрол на околната среда; производство и приложение на радионуклиди и белязани съединения.

Тези направления очертават и областите на реализация на завършилите специалисти.

Магистърската програма може да бъде следвана от широк кръг специалисти с бакалавърска или магистърска степен по химия, химични технологии, химия и физика и биология и химия.

Завършилите магистърската програма по радиохимия и радиоекология могат да се занимават с изследователска, технологично-внедрителска, аналитична и производствена дейност и по-конкретно: фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на радиохимията, радиационната химия, радиоекологията, приложението на радиоизотопите и белязаните съединения в химията, биологията, физиката, медицината, селскостопанските науки, геологията, техническите науки; технологична и внедрителска дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии, внедряване на чужд опит; аналитична дейност: разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране на радиоактивни изотопи и белязани съединения в природни и техногенни продукти; производствена дейност в производството и всички области на приложението на радиоизотопи и белязани съединения и в ядрената енергетика.

Магистрите по радиохимия и радиоекология могат да работят във: ядрената енергетика, преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци, производството на радиоизотопи и белязани съединения, контрола и опазването на околната среда, във всички области на медицината, селското стопанство и промишлеността, в които се прилагат радионуклиди или се контролира тяхното съдържание, в научно-изследователски и ведомствени институти и лаборатории, във ведомства и институции, ангажирани с контрола и опазването на околната среда, във висши училища и др.

Примери за успешна реализация

Магистрите по радиохимия и радиоекология трябва да познават задълбочено основите на: радиохимията, радиометрията, дозиметрията, ядрените методи за анализ, радиоекологията, да имат познания в радиобиологията, химичните проблеми на ядрената енергетика (включително контрола на охлаждащата вода на ядрените реактори, преработката на радиоактивни отпадъци, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения), получаването и приложението на радионуклиди и белязани съединения, принципите и приложението на ядрените методи за анализ.

Магистрите по радиохимия и радиоекология следва да притежават специфичните умения за работа със закрити и открити източници на йонизиращи лъчения, да синтезират и анализират радиоактивни вещества, да извършват контрол на околната среда, да оценяват риска при работа с източници на йонизиращи лъчения, да извършват деконтаминация на обекти, замърсени с радиоактивни вещества.