Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ

   

Ръководители: проф. д-р Ирина Караджова ; чл.-кор. проф. дхн Д. Цалев

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 421, 422

тел.: 8161 318 (356)

е-mail: Karadjova@chem.uni-sofia.bg; Tsalev@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Инструменталните методи за анализ имат изключително важно значение за съвременното общество и намират масово приложение в промишлеността, селското стопанство, опазването на околната среда, здравеопазването, научните изследвания и др. области. Най-широко използвани са модерните спектрални и хроматографски методи, преди всичко поради техните ценни метрологични и технически характеристики: висока чувствителност, селективност, универсалност, производителност, възможности за автоматизация и компютъризация.

Основни цели: Подготовка на специалисти със задълбочени познания в областта на съвременните методи на атомната спектроскопия (атомноемисионна, атомноабсорбционна), масспектрометрията, рентгеновите и ядрени методи за анализ, методите на молекулната спектроскопия (електронна, инфрачервена, раманова), ЯМР и ЕПР спектроскопия и хроматографските методи за анализ (високоефективна течна хроматография, газова хроматография, специални хроматографски техники), притежаващи: теоретична подготовка в областта на спектроскопията и приложението и в съвременните методи за анализ; специфични практически умения за работа с високоспециализирани апарати и софтуер, статистическа обработка на аналитични данни, планиране на експеримента и други хемометрични подходи; познания върху съвременните аналитични процедури за пробоподготовка, варианти за разделяне и концентриране, включително комбинирани, хибридни и поточни методи; за определяне на химични форми, т.нар. специационен анализ; студентите ще се запознаят със съвременните метрологични особености на химичните и аналитични измервания, оптимизирането и валидирането на измервателни процедури; ще бъдат способни да работят в областта на контрола на качеството в промишлеността; разработването и усъвършенстването на методи за анализ; контрола на околната среда, храни и напитки, фармацевтични продукти и др.

Целта на магистратурата съответства на нуждите на страната ни, където инструменталните методи за анализ, предимно спектрални и хроматографски, намират широко приложение.

Магистърската програма може да бъде следвана от широк кръг специалисти с бакалавърска или магистърска степен по химия, химични технологии, химия и физика, химия и информатика, компютърна химия, екохимия; биология и химия, биология и др.

Завършилите магистърската програма по съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ ще могат да се включат активно при решаване на съществени за страната ни проблеми като: контрол на качеството на входящи суровини във всички отрасли на икономиката; контрол на качеството на произведена продукция от български предприятия; усъвършенстване на съществуващи, разработване на нови съвременни методики за анализ и внедряването им в аналитичната практика на страната; контрол на замърсяването на околната среда; контрол на качеството на храни, напитки, фармацевтични препарати.