Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Органични материали във висшите технологии

   

Ръководител: доц. д-р Росица Николова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 230, 231

тел.: 8161 694, 8161 398

е-mail: rnikolova@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Основната цел на магистърската програма по органични материали във висшите технологии е да задълбочи познанията на студентите с най-важните приложения на органичните продукти и материали в съвременните авангардни технологии в областта на микроелектрониката, фотолитографските процеси и приложението им в производството на интегрални схеми, модерната репрография (фотокопирни процеси и материали), дигиталната фотография, оптическия запис на информация, материалите за информационни дисплеи, съхранение и преобразуване на слънчева енергия, новите високочувствителни сензори в химията, медицината и биологията.

Друга основна цел на магистърската програма е да се покаже връзката между строежа и специфичните функционални свойства на органичните молекули, включващи светлинна абсорбция, флуоресценция и фосфоресценция, фотохромизъм, нелинейно-оптични свойства, фотоелектрични свойства, фотопроводимост, агрегация и др.

На тази основа процесът на обучение завършва с изработване на дипломна работа в гореизброените области, съчетавайки придобитите теоретични представи с областта на практическото им приложение. Избираемите дисциплини при необходимост се съгласуват с възложител за подготовка на кадри с конкретна насоченост предвид бъдещата работа на завършилите магистратурата. Получената цялостна подготовка ще дава възможност и за последващо развитие в научно-изследователската и/или преподавателска работа.

За магистратурата могат да кандидатстват студенти, завършили специалностите на ФХФ и БФ. Кандидати, завършили физика или инженерни специалности, могат да се обучават в магистратурата, като предварително в рамките на един семестър получат необходимия базис от знания по химия.

Завършилите магистратурата могат да работят в малки предприятия в посочените по-горе области, да продължат обучението си в докторантури или като преподаватели и научни работници в БАН и университетите.