Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии

   

Ръководител: доц. д-р Мартин Цветков

Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер 1, София 1164

стая 215, телефон 02 8161 457

e-mail nhmt@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН ( Доп. в сила от 2022/2023 г. )

 

Магистърската програма цели да даде на студентите фундаментални и научно-приложни знания в областта на съвременните методи за синтеза, физичните методи за охарактеризирането и приложенията на неорганични вещества и материали за съвременните високоефективни технологии, включително в областта на микроелектрониката, електрониката, оптиката, лазерната техника, специалната керамика, получаването на сензори и др.

Учебният план и големият набор от изборни курсове дават възможност (при желание) за получаване на по-тясна специализация в областта на: химията на твърдото състояние, финия неорганичен синтез, получаването на наноматериали, методите за получаване и анализ на вещества с висока чистота.

Практическите занятия включват в голяма степен елементи на изследователска работа. Редом с учебните занятия желаещите студенти могат да участват в изпълнение на проекти, както и в производствена работа за получаване на вещества с висока чистота и някои материали на тяхна основа.

Завършилите магистърската програма могат да извършват изследователска, технологично-внедрителска и производствена дейност и по-конкретно: фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на материалознанието, финия неорганичен синтез, наноматериалите и методите за охарактеризиране на вещества и материали; технологична и внедрителска дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии, внедряване на чужд опит; производствена дейност в производството и всички области на приложението на радио­изотопи и белязани съединения и в ядрената енергетика.

Завършилите магистри могат да работят в малки и средни предприятия на финия неорганичен синтез, контролни лаборатории, търговията с химични продукти и апаратура за физикохимични изследвания, научноизследователски институти и лаборатории, във висши училища и др.

Магистърската програма може да бъде следвана от специалисти с бакалавърска степен по химия, компютърна химия, екохимия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали, химични и металургични технологии, химия и физика, химия и информатика, биология и химия.

Студентите завършват обучението си с изработване и защита на дипломна работа.