Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

 

Ръководител: доц. д-р Донка Ташева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 606

тел.: 8161 437

е-mail: dtasheva@chem.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

 

Магистърската програма цели да даде на студентите задълбочени фундаментални и научно-приложни знания в областта на съвременния синтез и охарактеризирането на органичните съединения, които се използват широко в практиката като материали за съвременните високоефективни технологии или за бита, или като продукти за получаване на нови лекарства по традиционния химичен или по биотехнологичен път.

Учебният план и големият набор от изборни курсове дават възможност за получаване на по-тясна специализация в областта на органичния синтез за получаване и трансформации или биотрансформации на нови органични съединения, познание върху хода на органичните реакции и методите за анализ на вещества с природен и синтетичен произход.

Обучението в магистърската програма по Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения се базира на придобитите вече в бакалавърската степен основни познания за главните групи органични съединения и тяхната структура, както и за техните характерни химични отнасяния и механизмите, по които протичат взаимодействията между тях.

Основната цел на тази магистърска степен е да даде на студентите: най-важните принципи, въз основа на които е изградена съвременната органична химия; да систематизира и обобщи съвременните направления в развитието на нови авангардни методи, техники и реактиви за получаването на органични съединения с предварително програмиран строеж; познания върху моделиране на органични съединения и реакционни механизми чрез използване на изчислителни методи; познания върху методите за структурен анализ на органични съединения – ИЧ-, ЯМР- и масспектрални.

През първия семестър се предвижда да бъдат изслушани четири основни лекционни курса, с чиято помощ да се изградят специализираните познания в областта на синтеза и анализа на органичните съединения и познания в областта на изчислителната химия. Тези знания ще бъдат задълбочени през втория семестър чрез четири надстроечни курса, насочващи студентите към няколко по-специфични направления в органичната химия. Успоредно магистрантите имат възможност за свободен избор на специализиращи курсове, които представляват интерес за студента с оглед на неговата бъдеща професионална реализация. Курсът на обучение завършва през третия семестър чрез изработване на дипломна работа във ФХФ и в институти на БАН под формата на научни изследвания в областта на съвременната органична химия. Дипломната работа се защитава пред изпитна комисия.

През трите семестъра студентите провеждат Научно-изследователска практика и Научно-изследователски стаж I и Научно-изследователски стаж II в различни лаборатории на ФХФ и химическите институти на БАН. Целта на практиката и стажовете е студентите да придобият по-голяма експериментална сръчност и умения при синтеза и анализа на различни по структура органични съединения или да придобият умения за работа в областта на изчислителната химия.

Преподавателската работа в рамките на тази магистърска степен почива на традициите на катедрата по органична химия и фармакогнозия в обучението на студентите както по Органична химия, така и в някои нейни специализирани направления. Като лектори на отделните лекционни курсове участват и изтъкнати специалисти в съответната област както от други катедри, така и от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН.

За магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври от всички специалности на ФХФ и БФ на Софийския университет, както и от други специалности на университети, в които обучението по химия е съществен компонент.

Дипломираните магистри по Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения могат да се реализират професионално в научно-изследователските и контролно-аналитичните лаборатории; в производства в областта на органичната химия, органичния синтез, фармацията, биотехнологията, козметиката и хранителната химия; във фирми с търговска и консултантска дейност в тези области, в университети и в институти на БАН.