Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Полимери

   

Ръководител: доц. д-р Елена Василева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 660

тел.: 02 8161 614

e-mail: evassileva@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение

Квалификационна характеристика - задочно обучение

Форма на обучение: редовнo/задочно

Продължителност на обучението (брой семестри): три / три

Език на обучение: български или английски

 

УЧЕБЕН ПЛАН - РЕДОВНО

УЧЕБЕН ПЛАН - ЗАДОЧНО

 

Полимерите (синтетични и биополимери) по разпространеност са на втора позиция след суровинните (рудни и нерудни) материали в природата. Това е важен, но не единствен фактор, предопределящ необходимостта от задълбочено изследване и изучаване на полимерите като вещества и материали. Биополимерите съставят над 75% от сухото вещество на живата клетка и по своите функции са с решаващ принос за съществуването и генезиса на живата материя. На другия полюс са синтетичните полимерни полупроводници, свръхпроводници, светоемитиращи диоди и батерии, топлинни и слънчеви клетки, високоселективни мембрани, генното и тъканно инженерство, пластоелектрониката, биоинформатиката и полимерните наноматериали. И всичко това на фона на вече класическите полимерни фолийни, влакнести и композиционни материали, без които съвременният живот е просто немислим. Всичко заедно предопределя безалтернативно необходимостта от интензивна изследователска и приложна дейност в областта на полимерната наука и практика, както и подготовката на квалифицирани кадри за тази цел.

Целта на магистратурата по полимери е усвояването от студентите на знания и умения по четирите основни области на полимерната наука и практика; полимерна химия и синтез на полимери полимерна физика и теория, биополимери и полимерно материалознанние. За постигането на тази цел са обединени усилията на най-изтъкнати специалисти в различните области на полимерната наука и преподаване от ФХФ на Сoфийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по полимери към БАН, Института по физикохимия към БАН и Химикотехнологичния и металургичен университет в гр. София. Амбицията на екипа е да даде на студентите знания и умения за теоретична обосновка и осмисляне на процесите за получаване и многопосочно приложение на полимерите, чрез използването на съвременни математични методи, физични модели и специализирано софтуерно обезпечаване. Курсът има амбицията да отговори на поне две ясно изразени тенденции в развитието на полимерната наука и практика: 1. Доминиращо навлизане на строги количествени методи за анализ, моделиране, оптимизиране и прогнозиране свойствата и функциите на полимерите; 2. Вероятностната природа на макромолекулите и макромолекулните асоциати като многочастичкови ансамблови обекти, както и на техните трансформации предопределят доминиращо използване на вероятностен апарат и методи за постигането на дефинираната цел.

И двете тенденции диктуват широкото използване на съвременни изчислителни системи за разрешаването на почти всяка конкретна задача. По този начин курсът е с амбицията за съществен принос за изграждането на специалисти с адекватни на съвременното развитие на полимерната наука и практика знания и умения.

За магистратурата Полимери могат да кандидатстват студенти, завършили специалностите на ФХФ и БФ, Химико-технологичния и металургичен университет, Пловдивския университет. Завършилите специалност физика или инженерни специалности могат да се обучават в магистратура Полимери, като предварително в рамките на един семестър се обучават за получаване на основни знания по химия.

Завършилите магистърската програма по полимери са с подготовка за успешна конкуренция на пазара на труда у нас и в чужбина като висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри във всички химични предприятия и фирми по получаване на мономери, полимери, преработка на полимери (каквито са по-голямата част от предприятията в химическата промишленост), както и при използването на полимерите в машиностроенето, приборостроенето, строителството, текстилната промишленост, микроелектрониката и полупроводниковата техника, производството на битови прибори и препарати за битовата химия (бои, лакове, лепила, тапети, постелки, балатуми и др.), информационните технологии, нанотехнологиите, приложението на интелигентни материали, създаването на нови енергийни източници, селското стопанство, козметично-парфюмерийната, фармацевтичната промишленост и медицината. Те могат също успешно да се конкурират за преподавателски места във висши учебни заведения, да се реализират като научни работници в академични и отраслови научни звена, в които с подготовката и ориентираната си компютърна грамотност да бъдат инициатори на оригинални научни разработки в най-новите направления на полимерната наука и приложението на полимерите във висшите технологии. Горепосочените производствени и научни звена съществуват в нашата страна. Важно е обаче да се отбележи, че с тази си подготовка завършилите тази магистратура ще покриват изискванията за млади специалисти по полимери и във всички други страни.

Завършилите магистратурата по полимери придобиват образователно-квалификационната степен „магистър“ с професионална квалификация „магистър-химик“. Това им обезпечава правото да работят във всички научни, учебни (висши, полувисши и средни), приложно-изследователски, производствени и търговски институции и звена, в които висшето химическо образование е необходимо за успешното им функциониране и развитие. Това с особена сила важи за тези от тях, в които полимерната наука е с доминиращо значение. Освен това завършилите тази магистратура са подготвени за докторантура в областта на полимерната наука във всички престижни учебни заведения по света. Не на последно място по значение е подготовката, която получават завършилите тази магистратура, в областта на биополимерите и приложението на полимерите във висшите технологии. Това е прозорец към най-интензивно развиващите се сега области на човешкото познание и практика – тези за живота, информационните и нанотехнологиите.