Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Биоаналитична и бионеорганична химия

   

Ръководител: доц. д-р Анифе Ахмедова

ФХФ, бул. Дж. Баучер 1, София 1164, каб. 438

тел.: 8161 247

e-mail: ahmedova@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Биоаналитичната и бионеорганичната химия са модерни научни направления, чието място и значение за развитието на съвременната химия, биология и биохимия нараства непрекъснато. Те са неделима част от голям брой авангардни интердисциплинарни научни направления като биологична химия, биоорганична химия, медицинска химия, екохимия, фармацевтична химия, токсикохимия и токсикология и много други. По време на обучението студентите ще имат възможност да се запознаят с основите на редица дисциплини като обща и аналитична токсикология, биокатализа /ензимология/, бионеорганична химия, макроциклична и супрамолекулярна химия, както и да разширят в значителна степен теоретичните и практически познания в областта на съвременните техники на инструменталните методи за елементен и структурен анализ.

Обучението ще се провежда съвместно от висококвалифицирани преподаватели от Факултета по химия и фармация и Биологическия факултет, както и от хабилитирани сътрудници от БАН. Наред с теоретичната подготовка, сериозно внимание ще се обърне на практическите упражнения. За последните ще се използва наличната материална база на Университета и на БАН. Студентите ще се запознаят с редица модерни техники на спектроскопските и масспектрални методи за анализ на метални йони в биопроби, на хроматографските методи за разделяне, идентифициране и количествено определяне на органични и биомолекули /токсични, фармацевтични, биохимични и др. подобни/, както и на методите за структурно охарактеризиране /ядрен магнитен резонанс /ЯМР/, електронен парамагнитен резонанс /ЕПР/, инфрачервена /ИЧ/ спектроскопия и др/. Специално внимание ще се обърне на пробоподготовката в зависимост от природата на обектите /биологични, биохимични, фармацевтични/. Студентите ще имат възможност да се запознаят по-задълбочено и със съвременните хемометрични подходи /обработка на първични аналитични резултати/ и с метода QSAR /количествена зависимост между структура и активност/ на биологично активните вещества.

Магистърската програма е насочена преди всичко за обучение на студенти, притежаващи бакалавърска степен по химия, биохимия, молекулярна биология или екология. Придобитите познания ще им дадат много по-добри перспективи и възможности за работа в интердисциплинарни научни екипи съвместно с химици, биолози, медици, еколози, токсиколози, агрохимици. Специализираната аналитична подготовка ще им позволи да работят като висококвалифицирани аналитици в специализирани аналитични лаборатории.