Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Археометрия

   

Ръководител: доц. д-р Валентина Любомирова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 431

тел.: 02 8161 243

е-mail: vlah@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовно

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Магистърската програма по археометрия е програма в една интердисциплинарна област, която се реализира чрез съвместните усилия на преподаватели от Историческия, ФХФ, Биологическия, Физическия и Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се контролира от Междууниверситетския център по археометрия, участници в който освен Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са още Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Университетът във Франкфурт на Майн „Йохан Волфганг Гьоте“. Междууниверситетският център по археометрия участва в програмата CEEPUS, която финансира обмена на студенти с някои от централноевропейските страни (Австрия, Полша, Словакия, Чехия).

Образователна цел на магистратурата е подготовка на специалисти със задълбочени познания в областта на изследването на археологически находки с помощта на съвременните физични и химични методи за тяхното абсолютно датиране и/или установяване на мястото на производство, на технологията, прилагана за тяхното изработване, и притежаващи: теоретична и практическа подготовка в областта на физичните методи за анализ; специфични практически умения за химическа работа в лаборатории за изследване на археологически находки; познания върху спецификата на провеждане на археологически изследвания и разкопки; познания по методите за провеждане на консервацията и реставрацията на археологически находки.

Магистрите по археометрия са способни да работят във: музеи; химични лаборатории; институти по опазване паметниците на културата; археологически институти.

Образователната цел се постига чрез учебни курсове, третиращи работата по датиране и изследване на археологически находки, тяхната консервация и реставрация, както чрез специализиращи археологически курсове и практики.

Подобна подготовка изисква основни познания или по химия и физика, получавани в бакалавърската степен по химия или физика, или по археология, получавани в бакалавърската степен по археология. Поради това необходимата подготовка може да се осъществи само в рамките на магистърска програма, запознаваща бакалаврите по археология с методите на химичния анализ и изследване, а магистрите по химия, физика, биология и геология – с някои специфични за археологията знания и умения.

Целта на магистратурата съответства на нуждите на страната ни, в която има многобройни археологически обекти и добре развито музейно дело. Специалистите, подготвяни в магистратурата, могат да участват по-конкретно в решаването на такива важни за разкриване, изследване и съхраняване на културното ни наследство дейности като: провеждане на археологически разкопки; провеж­дане на изследвания за абсолютно датиране на археологически находки; изследвания за установяване на технологията, използвана за изработване на находките; консервиране и реставриране на археологически находки.

Студентите завършват обучението си с изработване и защита на дипломна работа.