Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Фармация / Фармация

   

Прием на студенти в СУ

 

Факултетът по химия и фармация предвижда прием на студенти в магистърска програма Фармация - редовна форма на обучение - държавна субсидия и обучение срещу заплащане. Приемът се осъществява въз основа на конкурсни изпити по химия и по биология.

 

 

Класирането се осъществява на базата на:

 • Оценките от конкурсните изпити по химия и биология с двойно тегло.
 • Оценките по химия и биология от дипломата за средно образование с единично тегло.

 

Допълнителна информация:

Инспектор: Здравка Тошева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 8161 660

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Анели Неделчева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 411

тел.: 02 8161 328

e-mail: ohan@chem.uni-sofia.bg

 

Ръководител: проф. д-р Анела Иванова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 524

тел.: 8161 520

е-mail: aivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставници:

гл. ас. д-р Кристина Мирчева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 529

тел.: 8161 266

e-mail: fhkm@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): десет

Учебен план от уч. 2017/2018

Учебен план от уч. 2019/2020

Учебен план от уч. 2020/2021

Учебен план от уч. 2021/2022

 

Стратегия за развитие на ПН 7.3 Фармация (проект)

 

1. Насоченост, образователни цели

Специалността "Фармация" е специалност по регулирана професия и е съобразена с редица държавни изисквания. Обучението е само редовна форма с продължителност 5 години (10 семестъра): 9 семестъра фундаментално и специализирано фармацевтично обучение, две учебни практики: по Ботаника и Фармакогнозия, една учебно-производствена практика по Технология на лекарствените форми, 6 месеца преддипломен стаж. В преподаването участват специалисти от различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски”, така че студентите да получават възможно най-качествено образование. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по:

 1. Технология на лекарствените форми и биофармация;
 2. Фармакогнозия, фармакология и токсикология;
 3. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 4. Социална фармация и фармацевтично законодателство.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт".

 

2. Обучение

За специалността могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили средно образование. Приемът се осъществява чрез класиране въз основа на успешно положени кандидат-студентски изпити по химия и биология. Информация за балообразуването може да се намери в справочните материали на СУ «Св. Климент Охридкси». Обучението се провежда на български език.

Професионалната компетентност на бъдещите фармацевти се формира чрез изучаването на 48 задължителни, 2 свободно-избираеми и различни факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа, даващи на студентите както основни, така и специализирани фармацевтични знания. Целта на преподавания материал е бъдещите фармацевти да придобият следните практически способности и умения:

 • да познават и да могат да работят с активни вещества, използвани за производство на лекарствени продукти;
 • да осъществяват дизайн и синтез на лекарствени продукти;
 • да владеят съвременните фармацевтични технологии;
 • да могат да осъществяват физичен, химичен, биологичен и микробиологичен контрол на лекарствата;
 • да разбират пътищата за трансформация и разграждане на лекарствените продукти в организма;
 • да могат да предлагат подходяща употреба на лекарства и да съветват за въздействието на лекарствата върху човешкия организъм;
 • да познават токсичните вещества и тяхното действие;
 • да са информирани добре за лекарствената безопасност и странични действия;
 • да оценяват научната информация за лекарствата и да могат да предоставят подходяща лекарствена информация въз основа на тези познания;
 • да познават законовите изисквания и правилници, свързани с фармацевтичната практика.

За да постигнат тази квалификация, по време на обучението си в специалност Фармация студентите ще се запознаят със свойствата и активността в организма на основните класове неорганични и органични вещества; с методи за получаване, пречистване и изследване на лекарствените вещества; с основни понятия от анатомия и физиология на човека, както и патоанатомия и патофизиология; с действието на лекарствата (фармакология), включително и от естествени източници (фармакогнозия); с механизмите на разграждане на лекарствата (фармакокинетика) и с токсичното им действие (лекарствена токсикология); със свойствата и биологичната активност на различни патогени (микробиология и вирусология); с действащото в момента лекарствено законодателство и лекарствена регулация; с основните принципи на здравната икономика, фармакоикономиката и здравните технологии, вкл. и с националната лекарствена политика; с начините за организация и управление на аптеките.

 

3. Професионални компетенции

Завършилите специалност Фармация придобиват способности и умения за:

 • Творческо и иновационно мислене, непрекъснато усъвършенстване и обучение през целия професионален стаж;
 • Предоставяне ясно и убедително, писмено и устно, на информация и консултация за лекарства и лекарствени средства пред други медицински специалисти, пациенти, здравно–осигурителни организации, публични и частни здравни заведения, държавни органи и институции, неправителствени организации и др.;
 • Използване на съвременните информационни технологии за събиране, обработка, анализ и представяне на информация, свързана с дейността като фармацевт;
 • Поддържане на постоянна връзка със здравните органи и организации, здравно-осигурителните фондове и други структури, свързани с лекарствоснабдяването;
 • Извършване на маркетингови проучвания на пазара на лекарствените средства, вкл. участие във фармако-икономически изследвания;
 • Добро организиране на собствена фармацевтична практика, подготовка на бизнес-планове и специализирани отчети;
 • Приготвяне на фармацевтични форми на лекарствени продукти;
 • Производство и тестване на лекарствени продукти и медико-санитарни материали;
 • Складиране, съхранение и търговско разпространение на лекарствени продукти и медико-санитарни материали;
 • Снабдяване, приготвяне и съхранение на лекарствени продукти и медико-санитарни материали в открити и болнични аптеки;
 • Оценка и отпускане на лекарствени продукти и медико-санитарни материали по предписание на лекарите в открити и болнични аптеки;
 • Оценка на токсичността на еднократните и денонощни дозировки на предписаните лекарствени средства;
 • Преценка на несъвместимостта на различните лекарствени средства;
 • Оценка на взаимозаместимостта на различните лекарствени средства и предлагането им по подходящ начин на потребителите.

 

4. Професионална реализация

Завършилите магистри-фармацевти имат право на достъп и могат да упражняват следните дейности:

 • Приготвяне на лекарства във фармацевтична форма;
 • Производство и контрол на лекарствата;
 • Работа в лаборатория за контрол над лекарствата;
 • Складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
 • Приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките и в болничните заведения;
 • Предоставяне на информация и консултации относно лекарствата.

След завършване на образованието получената диплома дава право да се упражнява регулираната професия „фармацевт”. Завършилите студенти ще могат да се реализират и в други направления:

 • Производство и внос на лекарствени продукти и активни лекарствени вещества от човешки, животински, растителен и химически произход;
 • Експертна дейност по разрешаване за употреба на лекарствени продукти;
 • Качествен контрол на лекарствени продукти и освобождаване на партиди лекарствени продукти и активни вещества;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
 • Лекарствена безопасност;
 • Лекарствена информация, лекарствена промоция и реклама на лекарствени продукти;
 • Търговия на едро и дребно с лекарствени продукти;
 • Участие при определянето на националната лекарствена политика;
 • Професионално развитие в областта на здравната икономика, фармакоикономиката, здравните технологии;
 • Държавен контрол върху лекарствените продукти.

Професионалната квалификация ще позволява на магистър-фармацевтите да работят в държавни органи и институции, отговарящи за лекарствената политика и държавния контрол върху лекарствените продукти; в обществени и съсловни организации; в държавни и частни научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия в различни области на производството и дистрибуцията на лекарствени продукти; в общодостъпни и болнични аптеки; в контролно-аналитични лаборатории; във фармацевтични фирми и представителства; в научно-изследователски и клинични лаборатории и др.

Дипломата дава право за продължаващо обучение с цел придобиване на образователната и научна степен „доктор”, както и за получаване на друга квалификация в други висши училища в България. Спазването на Европейските директиви 85/432, 85/433, 2005/36 и 2006/100 е предпоставка за мобилност на дипломите за магистър-фармацевти, получени от СУ «Св. Климент Охридски» и ще дава право да се упражнява професията в държави - членки на ЕС, други държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария, съгласно националното законодателство на съответната страна.

 

СЛОВО НА ЗАВЪРШВАЩИЯ ФАРМАЦЕВТ