Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Екохимия / Медицинска и фармакологична биофизикохимия

   

Ръководител: проф. дн Константин Балашев

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 532

тел.: 02 8161 259

е-mail: fhkb@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

В трисеместриалната магистърска програма по медицинска и фармакологична биофизикохимия могат да продължат обучението си всички, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от всички специалности на Факултета по химия и фармация, Биологическия и Физическия факултет на Софийския университет и от сродни специалности от природо-научните и техническите (технологичните) професионални направления на всички висши училища в страната.

В тази магистърска програма бакалаврите надграждат своите природонаучни знания и умения в съвременни области на химичните, физичните и биологичните науки със значение и приложение в съвременната медицината и фармакологията.

Магистърската програма е разработена съвместно от специалисти от ФХФ, Физическия и Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтите по биофизика, по физикохимия и по физика на твърдото тяло при БАН. Програмата е отворена и за други звена, които работят в тази интердисциплинарна научна област на природознанието.

Завършилите магистърската програма по медицинска и фармакологична биофизикохимия могат да извършват изследователска, технологично-внедрителска, аналитична и производствена дейност в интердисциплинарната област на биофизикохимията и по-конкретно: фундаментални и научно-приложни изследвания с приложение в наномедицината и наногалениката; технологична и внедрителска дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии, внедряване на чужд опит; разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране на специфични биологично активни вещества и биосъвместими материали за диагностика и терапия и др.

Магистрите по медицинска и фармакологична биофизикохимия могат професионално да намерят своята реализация в научноизследователски институти и лаборатории, промишлени фармацевтични, биотехнологични и биомедицински предприятия, хигиенно-епидемиологични и други контролни лаборатории и организации, медицински и стоматологични лечебни заведения, ветеринарно-медицински и селскостопански институти, инспекции по опазване на природната среда, метрологични лаборатории и др.