Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Екохимия / Екохимия

   

 

Ръководител: проф. д-р Стефан Цаковски

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 218

тел.: 8161 426

е-mail: stsakovski@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно

Квалификационна характеристика - задочно

Форма на обучение: редовнo/задочно

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН - РЕДОВНО

УЧЕБЕН ПЛАН - ЗАДОЧНО

 

Застрашаващите околната среда последици от извършващите се в глобален мащаб природоувреждащи процеси и от масово произвеждани продукти налагат професионално и критично отношение към тези проблеми. Това е особено важно за процеса на обучение на студентите, които отрано трябва да получават знания и информация за характера на замърсяването на природата, за възможностите за постоянен контрол на процесите на замърсяване или на концентрациите на замърсителите в различните обекти от околната среда, както и за средствата за пречистването им.

Целта на програмата по екохимия е да запознае студентите в магистърската степен на обучение точно с тези четири основни екологични направления: вид и свойства на характерните замърсители на околната среда и процесите, водещи до замърсяване, включително и типичните обекти на поразяване; принципи и организация на постоянен контрол на състоянието на различните фази от околната среда (мониторинг) и методи за класификация, интерпретация и моделиране на получените екологични данни (екометрия); методи и системи за пречистване на замърсени обекти от околната среда; европейски норми и законодателство за контрол на състоянието на околната среда; предпазване от замърсяване.

За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват широк кръг кандидати с бакалавърска или магистърска степен по химия, химични технологии, химия и физика, биология, биология и химия, медицина.

Подготовката на специалисти със задълбочени познания в област­та на химията на околната среда, аналитичната химия на околната среда и екометрията ще ги формира като екохимици. Те ще придобият теоретични и практически умения по: вида и свойствата на характерните замърсители на околната среда; процесите, водещи до замърсяване на екологичните обекти; принципите и организацията на постоянен контрол и оценка на качеството на води, въздух, почви и работна и битова среда (мониторинг); методите за класификация, интерпретация и моделиране на данните от екологичен мониторинг (екометрия); методи и системи за пречистване на замърсени обекти от околната среда; предпазване от ефекти на замърсяване и устойчиво развитие на екосистемите; приложение на европейски норми на законодателство при оценка на риска от замърсяване.

Целта на магистратурата съответства на нуждите на страната ни, която залага на активна туристическа индустрия, изискваща коректна екологична оценка на състоянието на природата, от една страна, а от друга, притежава определен индустриален потенциал, създаващ неизбежно условия за антропогенно замърсяване на околната среда. Специалистите, подготвящи се в магистратурата по екохимия, ще могат да се включат активно при решаване на съществени за страната ни проблеми като: организиране на мрежи за мониторинг на обекти от околната среда; организиране на аналитични измервания на проби от околната среда за целите на мониторинга или за нуждите на Министерството на околната среда и водите, както и на местни организации за мониторинг и оценка на състоянието на околната среда; екометрична обработка на данни от мониторинг с цел класифициране, интерпретиране, моделиране и прогнозиране на качеството на води, въздух, почви, работна среда и бит; създаване и обслужване на системи за контрол и пречистване на замърсени обекти от околната среда; въвеждане на диагностика и профилактика на обекти от околната среда; създаване на експертни оценки за качеството на околната среда и оценка на риска от влиянието на антропогенни (индустриални) фактори.