Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Захари Пенков Винаров, Факултет по химия и фармация

Онлайн в платформата Google meet на следния линк: https://meet.google.com/xyn-qziu-wnk

 

Публична защита на дисертационния труд на Захари Пенков Винаров на тема: „Подобряване на разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества чрез солюбилизация в мицели на ПАВ” по професионално направление 7.3 Фармация /Технология на лекарствените форми и биофармация/. Самостоятелен докторант.

Председател на научното жури: проф. д-р Огнян Иванов Петров

 

Покана

Автореферат [ BG ] [ ENG ]

Рецензии:

  • проф. д-р Деница Богомилова Момекова [ BG ] [ ENG ]
  • проф. д-р Димитър Рачев Рачев [ BG ] [ ENG ]

Становища:

  • проф. д-р Огнян Иванов Петров [ BG ] [ ENG ]
  • проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова-Цекова [ BG ] [ ENG ]
  • доц. д-р Бисера Асенова Пиличева [ BG ] [ ENG ]

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107