Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Стоянка Стойкова Славчева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Стоянка Стойкова Славчева на тема:Определяне на фотофизични, термодинамични и кинетични характеристики на системи багрило - циклодекстрин” по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Иван Колев Петков

Председател на научното жури: проф. д-р Стоян Иванов Гуцов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107