Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Румен Христов Ляпчев, Факултет по химия и фармация

Зала 202 на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 2

 

Публична защита на дисертационния труд на Румен Христов Ляпчев на тема:Флуоресцентни N-хетероциклени карбени. Синтез, спекрални свойства и фотозависимости на каталитичната активност” по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Иван Колев Петков;

Научен консултант: доц. д-р Петър Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Николова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107