Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Радослава Димитрова Стамболийска, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Радослава Димитрова Стамболийска на тема: „Медни(II) комплекси на природните антибиотици монензин, лазалоцид, тилозин и тилмикозинпо професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия), задочен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Върбанова Илиева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107