Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Николай Ангелович Тошев, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Николай Ангелович Тошев на тема: „Теоретично изследване на факторите, управляващи процесите на свързване и селективност на инхибитори на хистон деацетилазатапо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия), задочен докторант.

Научни ръководители: проф. дхн Тодор Минков Дудев, доц. д-р Диана Валентинова Чешмеджиева

Председател на научното жури: доц. д-р Галя Костова Маджарова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107