Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Людмила Христова Нанева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Людмила Христова Нанева на тема: „Хемометричен подход за класифициране на хранителни протеини в категории „Алергени“ и „Неалергени“” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия), докторант на самостоятелна подготовка

Научен ръководител: проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов

Научен консултант: д-р Мирослава Недялкова

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107