Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Калина Венелинова Каменова, Факултет по химия и фармация

202 зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 2

 

Публична защита на дисертационния труд на Калина Венелинова Каменова на тема: „Изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с метални йони” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Милкова Иванова - Тумбева

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107