Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Александър Симеонов Чаначев, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Александър Симеонов Чаначев на тема: „Нови методи за получаване и функционализиране на златни наночастици с протеини и биополимерипо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – Биофизикохимия), редовен докторант.

Научни ръководители: проф дн Константин Тодоров Балашев и проф. д-р Цветанка Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Стоян Иванов Гуцов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107