Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Допълнителен прием

   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2022/2023 година - Допълнителен прием

 

 

Шифър

 

Професионално направление

 

Докторска програма

Образователна и научна степен "Доктор"
Редовно Задочно
1. 4.2 Химически науки Аналитична химия 1 1
2. 4.2 Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1  
3. 4.2 Химически науки Химия на твърдото тяло 1  
4. 4.2 Химически науки Физикохимия (макрокинетика) 3
5. 4.2 Химически науки Полимери 1  
6. 7.3 Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 2
7. 7.3 Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 1