Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2021 / Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ (изходящо писмо 95/20.12.2019) от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ

   

Срок за подаване на документите: от 11 февруари до 1 март (вкл.) 2021 г.

 

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ в четири категории:

 

1.

 

Категория Млади учени Постдокторанти
Вече назначени в СУ Новоназначени Вече назначени в СУ Новоназначени

2.

 

Изискване за образование Завършена първа магистърска степен не по-рано от 01.01.2012 г. и непридобита ОНС „доктор“ към момента на кандидатстване.* Придобита ОНС „доктор“ не по-рано от 01.01.2017 г.

3.

 

Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване

4.

 

Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ 4 ч. на ден 8 ч. на ден 4 ч. на ден 8 ч. на ден

5.

 

Период на договора 1 април 2021 г. до 15 декември 2021 г.

* При придобиване на ОНС „Доктор“ по време на изпълнение на програмата, трудовият договор на лицето ще бъде прекратен.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Диплома за придобита докторска степен за постдокторантите
 • Декларация по образец
 • Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ за кандидатите в трудови правоотношения със Софийски университет
 • Попълнен формуляр за проектно предложение
 • Писмено съгласие от страна на ръководителя на кандидата, който трябва да е хабилитирано лице на основен трудов договор с ФХФ-СУ, че се ангажира да осигури условия за изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в проектното предложение на кандидата.
 • Списък на публикациите от 01.01.2017 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) Книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, на който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2017 (ако е приложимо).
 • Списък на подадените заявки за патенти, получените удостоверения за патенти, подадените заявки за полезни модели и получените удостоверения за полезни модели и web-адреса, на който са достъпни (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът след 01.01.2017 г, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски.
 • Списък на участията в международни и национални конференции, проведени след 01.01.2017 г. и web-адрес, от който е видно, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2017 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина и др.
 • Материали с доказателствен характер:
 1. Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
 2. Копия от документите, доказващи участието на кандидата в подадена заявка/удостоверение за патент/полезен модел, ако не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
 3. Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.
 4. Копия от подадените резюмета на постерите и докладите, представяни на международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение.
 5. Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 11.02.2021 г. до 01.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, каб. 106 или 107, гл. инсп. Катерина Миланова.