Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Съвременни аспекти на богословието

   

Ръководител: проф. д-р Павел Павлов

тел. 989 01 15, вътр. 25

 

 

  • Магистърска програма: Съвременни аспекти на богословието
    (специалисти – обучение по държавна поръчка и срещу заплащане)

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

4 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

 

 

Квалификационна характеристика

 

 

  • 1. Насоченост, образователни цели

 

Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на съвременното православно богословие в неговата връзка с някои от най-актуалните проблеми на обществото, света и човека по принцип. Дисциплините, включени в програмата ще допринесат за професионалната църковна и обществена ориентация на студентите, а така също за изграждането на тяхната активна гражданска позиция в рамките на един автентичен и действен християнски мироглед. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с важни въпроси от съвременното състояние на богословието и Православната църква и тяхното място и роля в съвременното общество. Магистърската програма цели подготвянето на специалисти със способности за ефективна професионална реализация в рамките на Православната църква, образователните институции и неправителствените организации. Програмата си поставя за цел и повишаването на богословската култура на студенти от други, не-богословски, специалности, които се интересуват от възможността да се използва силата на богословската аргументация в контекста на актуална интердисциплинарна проблематика.

 

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Магистърската програма „Съвременни аспекти на богословието“ се предлага в два варианта – за неспециалисти в четири семестъра и за специалисти в два семестъра в задочна форма на обучение. Първите два семестъра са базисни и са предназначени за студентите неспециалисти, в които те усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхващащ трети и четвърти семестър е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти, преминали първите два семестъра.
Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по теология, като за обучение срещу заплащане кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование по теология не по-нисък от добър. С всички кандидати-специалисти (с диплома за бакалавър по Теология) се провежда устен изпит по определен конспект, а с неспециалистите – събеседване по въпроси, касаещи общата култура на кандидатите. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит (и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Квалифицираната фундаментална и специализираща подготовка се постига чрез изучаването на задължителни и избираеми дисциплини. Завършването на обучението в МП „САБ“ става със защита на магистърска теза или писмен държавен изпит.

 

  • 3. Професионални компетенции

 

Завършилите МП „САБ“ са в състояние:
- да изградят у себе си действена система от богословски знания, теоретични и практически умения, приложими в контекста на църковно-обществената работа, а така също и в обществени, образователни и др. инициативи, налагащи необходимостта от прилагането на богословски идеи, аргументация и интерпретация;
- да придобият способност да поддържат знанията си на ниво в съответствие с развитието на православната богословска наука в нейните интердисциплинарни аспекти, с цел устойчиво професионално развитие и утвърждаване на личностния им интегритет;
- да използват средствата на интердисциплинарния подход както в рамките на обучението им, така и в ежедневната им професионална дейност по начин, който да подобри и утвърди професионалната и гражданската им позиция в обществото;
- да извършват своите дейности в духа на християнската вяра и ценност и в съответствие с високите изисквания, отправени към тях от съвременното общество;
- да изградят подходи за професионална дейност и обществена адаптация в съответствие с придобитата специалност и спецификата на магистърската програма.

 

Магистърската програма „САБ“ иманентно съдържа перспективност и престижност, което я прави привлекателна за младите хора както с богословско, така и с други видове образование, хора търсещи своята реализация в контекста на променящите се актуални научни критерии и нарастващи интердисциплинарни предизвикателства, а така също и в контекста нарастващата необходимост от утвърждаването на духовните ценности на християнския свят.

 

  • 4. Професионална реализация

 

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „САБ“ са:
- служители в системата на Българската православна църква – БП;
- служители в църковната и гражданската администрация;
- експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с вероизповеданията, религиозните права и свободи, църковно-социалните дейности;
- работещи в областта на образованието, училищната педагогика, журналистиката, социалните служби и т.н.
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“, посвещавайки се на богословски и интердисциплинарни теми с висока значимост за съвременното общество;
- участие в програми за продължаващо обучение, с акцент върху екзистенциалните въпроси на човека в съвременното общество.