Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Религия и образование

   

Ръководител: доц. д-р Иво Янев

тел. 989 01 15, вътр. 16

 

 

 

  • Магистърска програма: Религия и образование (четири семестъра - обучение срещу заплащане)
  • Начало на програмата : зимен семестър
  • Форма на обучение: задочна

 

Условия за прием

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от специалностите, даващи педагогическа правоспособност, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от добър. Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника за прием в магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“ . С кандидатите се провежда събеседване по въпроси, касаещи тяхната обща култура. Приемът се осъществява за зимния семестър.

 

 

 

  • Магистърска програма: Религия и образование (два семестъра – обучение по държавна поръчка и срещу заплащане)
  • Начало на програмата : зимен семестър
  • Форма на обучение: задочна

 

Условия за прием

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника за прием в магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“ . Кандидатите трябва да притежават диплома за ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 2.4. Религия и теология с педагогическа правоспособност. За приемане в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата за ОКС „Бакалавър“ не по-малък от „Добър“ , като се провежда събеседване с кандидатите платена форма на обучение, а с кандидатите държавна поръчка се провежда устен изпит по определен конспект. Приемът се осъществява за зимния семестър.

.