Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Ръководене на църковен хор

   

Ръководител: гл. ас. д-р Стоян Малинов

тел. 989 01 15, вътр. 18

Магистърска програма: „Ръководене на църковен хор“

  • Специалисти

Магистърската програма „Ръководене на църковен хор“ се предлага за специалисти в два семестъра в задочна форма на обучение.
Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен „“бакалавър“ в професионално направление 2.4. Религия и теология. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ не по-малък от Добър, като се провежда събеседване с кандидатите–специалисти в платена форма на обучение, а с кандидатите–специалисти по държавна поръчка се провежда устен изпит по определен конспект. За кандидатите (специалисти) се изисква проверка на слуховата подготовка, чрез специфични музикални примери, които имат за цел да проверят способността им за музикално и техническо диференциране, както и добра музикална грамотност, по отношение на двете певчески традиции (източно-църковна и западна).
Продължителността на обучението е 2 семестъра с общ хорариум 270 часа (180 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа, което носи на студента15 кредита.

  • Неспециалисти

Магистърската програма „Ръководене на църковен хор“ се предлага за неспециалисти в четири семестъра в задочна форма на обучение. Първите два семестъра са базисни и са предназначени за студентите неспециалисти, в които те усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхващащ трети и четвърти семестър, е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти, преминали първите два семестъра.
Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. За включване в магистърската програма кандидатите (неспициалисти) трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен „“бакалавър“ или „магистър“, независимо от специалността. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата не по-малък от Добър. Обучението се провежда в платена форма. За кандидатите с немузикално образование се изисква проверка на слуховата подготовка, чрез специфични музикални примери, които имат за цел да проверят способността им за музикално и техническо диференциране, както и добра музикална грамотност на петолинейна система. С всички кандидати се провежда устно събеседване.
Продължителността на обучението е 4 семестъра с общ хорариум 630 часа (540 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа, което носи на студента 15 кредита.