Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Извори и традиция на богословието

   

Ръководител: гл. ас. д-р Росен Русев

тел. 989 01 15, вътр. 19

 

 

  • Магистърска програма: Извори и традиция на богословието
    (неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение:

  • 2 семестъра (специалисти)
  • 4 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

 

Приемът на студенти-неспециалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни, природо-математически или технически специалности, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведено събеседване. За кандидати за обучение по държавна поръчка се провежда устен изпит по определен конспект;

Програмата за студентите-неспециалисти задочно обучение е в рамките на четири семестъра (630 часа – 105 кредита). Програмата завършва задължително със защита на магистърска теза, която носи 15 кредита.

Целта на програмата е да предостави на магистрантите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.

Завършилите магистърска програма по Извори и традиция на богословието придобиват задълбочена теоретическа и практическа подготовка за самостоятелна и критична работа с изворов материал в областта на Библеистиката и патристиката; изграждат умения за работа в книгохранилища, архиви, включително и със средновековни ръкописи.

Те могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления: във фондации и неправителствени организации; в църковната администрация; в духовно-просветната дейност на Църквата; в сферата на проучването и опазването на културното наследство, като уредници и експерти в музейната дейност; в заемане на длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен по теология в органите на държавната власт и структурите на обществено-политическите организации; в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор; журналистическа работа в средствата за масова информация; редакторска и издателска дейност; могат да участват в изследователската работа по теология във всички научни звена в България и чужбина; имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура; научно-преподавателска работа във висшите училища и институтите на БАН; участие в различни проекти в чужбина.