Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Педагогика на обучението по... / Учител по биология на английски език (задочно обучение)

   

Ръководител: доц. д-р Надежда Райчева
e-mail: n.rajcheva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Камелия Йотовска
тел: 02 8167 298
e-mail: kami_yotovska @biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: задочна, обучение срещу заплащане
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина Методика на обучението по биология. Кандидатите за тази магистърска програма полагат изпит в областта на Методика на обучението по биология и задължителен тест за владеене на английски език (ниво В2).

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

 

Балът за кандидатстващите се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Методика на обучението по биология и английски език – ниво В2 пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Подготовката на студентите за придобиване на професионална квалификация „Учител по биология на английски език“ е насочена към осигуряване на специализирана подготовка в две основни направления: английски език и биологично образование, базирани на широкопрофилна подготовка по биология, методика на обучението, психология, педагогика и дидактика, осигурена в образователната степен “бакалавър”. Подготовката е в съответствие с изискванията на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и Европейската рамка на ключовите компетентности (ЕРКК) за ОКС-Магистър. Групата общопрофесионални компетентности, които се формират в хода на подготовката са в съответствие със спецификата на модела на работното място и изискванията на длъжностната характеристика на учителя, преподаващ в определена предметна област на западен език. Специфично-предметните компетентности са разположени в две направления – биология и английски език, в контекста на изискванията към специално-научната подготовка на учителя от модела на работното място в двете предметни направления. В единство двете групи компетентности осигуряват възможност за планиране, организация, управление и мониторинг на резултатите от процеса обучение в средното училище по биологичните учебни предмети на английски език.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

В съответствие с изискванията на ЕКР за учене през целия живот, ниво 7 (ОКС-Магистър), завършилите специалността трябва да притежават високо специализирани знания в сферата на процеса на обучение по биология на английски език като основа за оригинално мислене и/или изследователска дейност, специализирани умения за решаване на проблеми при научни изследвания и иновации.

Системата от необходими умения за изпълнение на професионалната роля на учителя по биология на английски език включва следните умения:

 

Първа група: Общопрофилни умения:

  • да интерпретира и прилага категориален апарат на методиката на обучението по биология при планиране, организация и управление на процеса на обучение по биология, контрол и оценяване на резултатите от процеса в средното училище.
  • да координира изисквания на нармативна документация за образованието по биология в средното училище с теоретични изисквания за неговото ефективно управление.
  • да трансферира, координира и интерпретира биологично научно знание при анализ и моделиране на съдържанието по биология в средното училище.

 

Втора група: Специфични умения:

  • да анализира нормативна документация, учебна документация, научно-популярна и научна литература на база изисквания наобучението на английски език.
  • да планира, организира и провежда научно обоснован процес на обучение за усвояване на биологично учебно знание на английски език.
  • да изработва /или участва/ проекти в образователната сфера.
  • да осъществява ефективно управление на процеса на формиране на езикови умения на учениците, детерминирани от държавните образователни изисквания.
  • да изработва програми и управлява дейностите на учениците в различни класни и извънкласни форми на организация.

Професионални компетенции

Професионалните компетентности за ОКС-Магистър в контекста на преподаването на биологично учебно знание на английски език включват управление и трансформиране на сложен и непредвидим работен и учебен контекст, който изисква нови стратегически подходи, поемане на отговорност с цел осигуряване на принос към професионални познания и практики в двете сфери.

Професионална реализация

Моделът на работното място на завършилите магистърската програма „Учител по биология на английски език“ включва: всички видове средни училища – държавни, общински и частни като учители по биология на английски език, които извършват специализирана методическа дейност /задължителна и извънкласна/ на английски език; структури на МОН на национално, регионално равнище като експерти; като специалисти в областта на образованието в общини и други представители на местната власт; обществени и неправителствени организации; висши учебни заведения, институти и звена за квалификация на учители.

Образователната програма осигурява и усвояването на нови знания и формирането на нови умения, свързани с преподаване на Биология на английски език, детерминирани в стандартите за учебно съдържание в СОУ. Обучението се провежда на български език и на английски език. Завършилите магистърската програма получават Европейски езиков портфейл.