Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Вирусология (задочно обучение)

   

Ръководител: проф. д-р Стоян Шишков
тел: 02 8167 294
е-mail: sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: доц. д-р Калина Шишкова
тел.: 02 8167 294
е-mаil: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: задочно, обучение срещу цаплащане
Срок на обучение: 3 семестъра

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки, Медицина, Вете- ринарна медицина, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по Биология и химия, География и биология и биология и английски език, Здравеопазване и спорт )

За формиране на състезателния бал се взема оценката по бало- образуваща дисциплина: Молекулярна вирусология или Вирусология или Микробиология с вирусология.

Балът за кандидатстващите в редовна форма на обучение (държавна поръчка и платено обучение) се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (обучение срещу заплащане изисква минимален успех от дипломата за висше образование - Добър); б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпита по Вирусология пред комисията по селекция на кандидат- магистри, умножена с коефициент 2.

Балът за кандидатстващите в задочна форма на обучение се формира като сума от: а) средноаритметична оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпита по Вирусология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Програмата включва 9 задължителни дисциплини: Вирусна репликация, Противовирусен имунитет, Медицинска вирусология, Терапия и профилактика на вирусните болести, Туморни вируси, Фаги и лизогения, Фитовируси и Еволюция на вирусите, филогенетичен анализ и молекулярна епидемиология. През третия семестър се провежда Преддипломен практикум. Предлагат се и 6 избираеми дисциплини, от които се избират задължително две.

Подготовката се извършва на модулен принцип, осигурявайки знания и умения на студентите необходими за професионална реализация.

Обучението се осъществява съвместно с изтъкнати специалисти в различните вирусологични направления и съответства на водещите световни тенденции в преподаването по вирусология.

Завършилите магистратурата се реализират професионално в страната и чужбина като докторанти, преподаватели, експерти или специалисти в научноизследователски институции, различни звена на хуманната и ветеринарна медицина, фирми за производство и предлагане на биологично активни вещества, селскостопански поделения от различен тип, контролни лаборатории и навсякъде, където се изисква вирусологична и молекулярно-биологична подготовка на високо ниво.

Теми за събеседване по Вирусология
 1. Морфология на вирусите.
 2. Вирусни белтъци – видове, функции. Вирионни клетъчни компоненти.
 3. Вирусни геноми – структура, класификация на Балтимор.
 4. Стратегия на репликацията на вируси с позитивни РНК геноми – пикорна вируси.
 5. Репликацията на вируси с негативни РНК геноми – грипни вируси.
 6. Репликацията на вируси с негативни РНК геноми – парагрипни вируси.
 7. Репликацията на вируси с двуверижни РНК геноми – реовируси.
 8. Репликацията на ретровируси и хепаднавируси.
 9. Стратегия на репликацията на вируси с едноверижен ДНК ге- ном – парвовируси.
 10. Стратегия на репликацията на вируси с двойноверижни ДНК геноми – херпесни вируси и аденовируси.
 11. Стратегия на репликацията на поксвирусите.
 12. Стратегия на репликацията на вируси с двойноверижни ДНК геноми – папиломни и полиомни вируси.
 13. Видове вирусни инфекции на клетъчно ниво.
 14. Взаимодействия „вирус–организъм“. Патогенеза на вирусните болести.