Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Вирусология

   

Ръководител: проф. д-р Стоян Шишков
тел.: 02 8167 294
е-mаil: sshishkov@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Калина Шишкова
е-mаil: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра

Магистърската програма има за цел да обогати и разшири на студентите в областта на молекуярната вирусология на всички групи вируси – по животните и човека, бактериофаги и растителни вируси. Процесът на обучение включва задълбочено изучаване на етапите на вирусната репликация, трансмисия, контрол, профилактика и лечение на вирусните заболявания.

Програмата за обучение включва 9 задлъжителни дисциплини и 2 избираеми, подбрани от 7 дисциплини. Подготовката се извършва на модулен принцип, осигурявайки знания и умения на магистрите, необходими за професионална реализация. Обучението се осъществява съвместно с изтъкнати специалисти от всички направления на Вирусологията.

Оценката на подготовката се базира на Европейската Система за Трансфер на Кредити (ECTS). Програмата отговаря на 90 кредита.

Завършилите специалността са подготвени:
Студентите, завършили успешно програмата, са компетентни при:· Прилагане на знания и практически умения при работа със специфична вирусологична и молекулярнобиологична техника;·
Използването на съвременни техники, позволяващи изолирането на вируси и тяхната идентификация;·
Изучаване молекулните механизми на вирусната репликация;·
Изследване на антивирусния ефект на нови синтетични препарати, както и такива от растителен произход, на обект клетъчни култури и лабораторни животни;·
Участие в професионален и бизнес диалог със специалисти работещи в областта на вирусология, биотехнология, фармация;·
Активно прилагане на практически и теоретични познания в биомедицинската, селскостопанската и фармакологична практика.

Студентите се реализират в:·
Образоватилни и научни институции, провеждащи фундаментални и приложни вирусологични изследвания;·
Диагностични медицински лаборатории;·
Звена за производство и контрол на биологични препарати;·
Институции за санитарен контрол.