Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Микробиология и микробиологичен контрол

   

Ръководител: доц. д-р Траяна Недева
тел.: 02 8167 341
е-mаil: nedeva@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: доц. д-р Анна Томова
тел.: 02 8167 255
е-mаil: aatomova@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием:зимен семестър

Магистърска програма „Микробиология и микробиологичен контрол” има за цел да обогати и разшири знанията на студентите в областта на биологията на микроорганизмите - прокариоти и еукариоти. Учебният процес е фокусиран върху задълбочено изучаване на таксономията, физиологията, метаболизма и генетиката на сапрофитни и патогенни микроорганизми, както и методите за микробиологичен контрол на почва, вода, въздух и хранителни продукти.

Изисквания за прием.

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Микробиология или Микробиология с вирусология, или Микробиология и микробиологични методи за пречистване, или изпит по Химия (неорганична, органична или аналитична химия по избор) от бакалавърските програми.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование б) оценката от балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Микробиология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) среден успех от държавните изпити; в) оценката от балообразуващата дисциплина.

Форма на обучение:
Редовна по държавна поръчка и платена форма на обучение. Провежда се на територията на Биологически Факултет при СУ “Св. Климент Охридски“. Обучението започва през м. Октомври със зимен семестър.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е три семестъра, като първите два включват аудиторни и лабораторни занятия, както и практикум в реално функциониращи контролни органи и лаборатории за анализ на риска и контрол на качеството, а третият е посветен на изготвянето на дипломна работа. Всяка магистърска програма носи 90 кредита, базирани на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Магистърските програми се реализират на модулен принцип и осигуряват възможност за висока адаптивност на завършващите ги.

ОБУЧЕНИЕ

Учебният план включва десет задължителни и две избираеми дисциплини. Осъществява се съвместно от преподаватели на катедрата и водещи гост-лектори.

Задължителни курсове: Таксономия на микроорганизмите, Метаболизъм на прокариоти, Приложна микробиология, Молекулярна биология на прокариотни и еукариотни микроорганизми, Хранителна микробиология, Санитарна микробиология, Микробиология на околната среда, Голям практикум, Летен научен семинар, Преддипломен практикум.

Избираеми курсове: Антибиотици и антибиотична резистентност, Биоинформационни методи в микробиологията, Биосинтеза и контрол на БАВ, Биология на хемолитотрофни бактерии, Биология на екстремните микроорганизми, Екотоксикологични тестове за оценка и контрол на околната среда, Устойчивост към индустриален стрес при дрождеви микроорганизми, Ферментационни технологии с рекомбинантни микроорганизми, Фитопатогенни бактерии, Хидрохимия на природните води – основни биотопи на микроорганизмите.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните специалисти съc степен “МАГИСТЪР” по “Микробиология и микробиологичен контрол” могат да се реализират като:

  • Специалисти в различни образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и други изследвания;
  • Специалисти в контролни микробиологични лаборатории в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост
  • Специалисти в промишлени лаборатории, свързани с разработване на продукти с участие на микроорганизми;
  • Експерти в различни звена на хуманната и ветеринарна медицина;
  • Експерти или консултанти при разработване на системите за санитарен контрол;
  • Експерти или консултанти в системите за мониторинг и опазване на околната среда;
  • Експерти в системата на официалния контрол (БАБХ, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването) като експерти по микробиология.