Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Генетика и геномика (задочно обучение)

   

Ръководител: гл. ас.д-р Димитрина Георгиева
тел.: (02) 8167 257
е-mаil: d.georgieva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мартина Трайковска
е-mаil: m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия ,география и биология и биология и английски език, Здравеопазване и спорт, Аграрни науки и Ветеринарна медицина и други)

Форма на обучение: задочно (обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина:

 

  • Генетика или Молекулярна генетика – за завършили специалности Молекулярна биология и Биология;
  • Генетика или Въведение в генното инженерство – за завършили специалност Биотехнологии;
  • Генетика – за завършили други специалности и ВУЗ.

 

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Генетика пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

В учебния план на МП „Генетика и геномика“ в първите два семестъра са включени задължителни дисциплини с теоретико-приложен характер, в които се изучават молекулните основи и механизми на наследствеността и изменчивостта чрез съвременните методи на класическата и молекулярната генетика. Студентите придобиват нови знания и развиват уменията си в приложната област на генетиката, пряко или косвено свързани с практиката. Предложени са избираеми дисциплини с разнообразен характер, които разширяват компетенциите на студентите. Разработването на дипломни работи през трети семестър по приложни тематики развиват новаторските и изследователски способности на новоизграждащите се специалисти, като те успешно реализират придобитите знания и умения от учебния процес.

Професионална реализация. Завършилите магистърската програма получават теоретични знания, практически умения, компетентности и професионална квалификация да организират, координират и участват цялостно в работата в държавния и частния сектор. Те могат да намерят своята професионална реализация като експерти, консултанти и изследователи в институтите от сферата на здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и образователни и научни институти, които се занимават с фундаментални и приложни изследвания в областта на генетиката, диагностиката, молекулярната биология, медицината, селското стопанство и др.

Студентите завършили МП “Генетика и геномика“ могат да продължат обучението си в следваща степен на образованието - докторска степен по Генетика, или успешно да се включат в програми за продължаващо обучение.