Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Физиология на животните и човека (задочно обучение)

   

Ръководител: доц. д-р Мариела Чичова
тел: (02) 8176 - 383
е-mail: mchichova@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Милена Керемидарска-Маркова
тел.: 02 8167 208
е-маil: m_keremidarska@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки; Биотехнологии; Педагогика на обучението по: Биология и химия / География и биология / Биология и английски език; Ветеринарна медицина; област на висше образование Здравеопазване и спорт).

Форма на обучение: задочна, обучение срещу заплащане
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Физиология на животните и човека, или Физиология на човека, или Физиология на животните за кандидати от други висши учебни заведения.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма по Физиология на животните и човека има за цел да разшири и задълбочи компетентността на студентите в областта на организмовата, органната и клетъчната физиология. Придобитите теоретични знания и практически умения осигуряват на завършилите добра професионална подготовка, аналитичен подход и прецизност в бъдещата им работа.

Учебната програма е фокусирана върху задълбочено изучаване на физиологичните процеси при животните и човека с акцент върху молекулните механизми и регулацията им, както и интеграцията на отделните функции в организма като цяло. Тя включва 9 задължителни и 2 избираеми дисциплини (от общо 9 предложени) и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Оценката на знанията се базира на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като цялата програма носи 90 кредита.

Програмата дава възможност, освен общи лабораторни умения, да се усвоят и методични подходи за in vivo и in vitro изследвания на физиологичните механизми – изготвяне на функционално активни органни и тъканни препарати, изолиране на клетъчни и субклетъчни компоненти, тестване на ефектите на различни природни и синтетични съединения, фармакологични агенти и др. Студентите участват в разработването на експериментални задачи и обработката и представянето на опитните резултати, в подготовката на научни публикации. Усвояват се академични умения за изработване и защита на дипломен проект, изготвяне на реферати, постери и научни доклади за конференции, презентиране на данни и теми от областта на физиологията. Осигуряват се възможности за творчески подход при анализа на физиологичните механизми на непознати или слабо изучени процеси в живия организъм, придобиват се умения за работа в екип, вземане на решения и проява на инициативност.

Обучението осигурява на завършилите висока адаптивност и възможности за професионална реализация в подходящи образователни и научно-изследователски институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни физиологични и биохимични изследвания – като преподаватели в университети у нас и в чужбина; в изследователски институти; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, центрове за репродуктивна медицина; във фармацевтични компании – производители и разпространители на биомедицински препарати; в звена, свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в държавни и общински органи за здравен контрол; в лаборатории на спортни центрове и др. Завършилите магистърската програма по Физиология на животните и човека могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторaнтура.

1. Насоченост и образователни цели
Магистърската програма по Физиология на животните и човека е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” по професионални направления Биологични науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по Биология и химия / Биология и английски език / География и биология, Ветеринарна медицина, в област на висше образование Здравеопазване и спорт.

Тя има за цел да разшири и задълбочи компетентността на студентите в областта на организмовата, органната и клетъчната физиология. Придобитите теоретични знания и практически умения осигуряват на завършилите добра професионална подготовка, аналитичен подход и прецизност в бъдещата им работа.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Учебната програма е фокусирана върху задълбочено изучаване на физиологичните процеси при животните и човека с акцент върху молекулните механизми и регулацията им, както и интеграцията на отделните функции в организма като цяло.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 9 задължителни и 2 избираеми дисциплини (избрани от общо 9 предложени) и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Продължителността на обучение е 3 (три) семестъра и обхваща:

1 и 2 семестър – 8 задължителни и 2 избираеми дисциплини, които дават надграждащи познания за съвременни физиологични направления, интердисциплинарни подходи и експериментални методи за изследване на процесите в живия организъм; научен практикум, повишаващ компетентността на студентите в лабораторната работа.

3 семестър – 1 задължителна дисциплина – Преддипломен практикум; изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

3. Професионални компетенции
Чрез лекциите и практическите упражнения обучаващите се за магистър по Физиология на животните и човека придобиват задълбочени познания за жизнените процеси в норма и патология. Програмата дава възможност, освен общи лабораторни умения, да се усвоят и методични подходи за in vivo и in vitro изследвания на физиологичните механизми – изготвяне на функционално активни органни и тъканни препарати, изолиране на клетъчни и субклетъчни компоненти, тестване на ефектите на различни природни и синтетични съединения, фармакологични агенти и др. Студентите участват в разработването на експериментални задачи и обработката и представянето на опитните резултати, в подготовката на научни публикации. Усвояват се академични умения за изработване и защита на дипломен проект, изготвяне на реферати, постери и научни доклади за конференции, презентиране на данни и теми от областта на физиологията. Осигуряват се възможности за творчески подход при анализа на физиологичните механизми на непознати или слабо изучени процеси в живия организъм, придобиват се умения за работа в екип, вземане на решения и проява на инициативност.

4. Професионална реализация
Обучението в магистърската програма по Физиология на животните и човека е структурирано така, че да осигури на завършилите висока адаптивност и възможности за професионална реализация в подходящи образователни и научно-изследователски институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни физиологични и биохимични изследвания – като преподаватели в университети у нас и в чужбина; в изследователски институти; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, центрове за репродуктивна медицина; във фармацевтични компании – производители и разпространители на биомедицински препарати; в звена, свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в държавни и общински органи за здравен контрол; в лаборатории на спортни центрове и др. Завършилите магистърската програма по Физиология на животните и човека могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура.