Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Физиология на животните и човека (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: доц. д-р Мариела Чичова
тел: (02) 8176 - 383
е-mail: mchichova@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Милена Керемидарска-Маркова
тел.: 02 8167 208
е-маil: m_keremidarska@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 4 семестъра (за кандидати с ОКС “Бакалавър” от професионално направление Биологически науки с не по-малко от 180 кредита и срок на обучение не по-малък от три години; за кандидати с ОКС “Бакалавър” или „Магистър“ по специалности, различни от професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по Биология и химия / Биология и английски език / География и биология, Ветеринарна медицина и област на висше образование Здравеопазване и спорт; кандидатите могат да са завършили обучението си в други направления като: Природни науки – Химически науки, Физически науки, Математика, Науки за земята; Педагогика на обучението по природни науки, различни от биология; в други области на висше образование като Технически, Аграрни; Социални и други науки; да са завършили следдипломни квалификации по специалности, близки до тези направления и др.).

Форма на обучение: редовна, обучение срещу заплащане

Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Приемът е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър“ след средно образованиеДобър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуваща дисциплина по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Магистърската програма по Физиология на животните и човека има за цел да предостави на студентите компетентност в областта на организмовата, органната и клетъчната физиология. Придобитите теоретични знания и практически умения осигуряват на завършилите добра професионална подготовка, аналитичен подход и прецизност в бъдещата им работа.

Учебната програма е фокусирана върху задълбочено изучаване на физиологичните процеси при животните и човека с акцент върху молекулните механизми и регулацията им, както и интеграцията на отделните функции в организма като цяло. Тя включва 13 задължителни и 2 избираеми дисциплини (от общо 9 предложени) и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Оценката на знанията се базира на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като цялата програма носи 120 кредита.

Програмата дава възможност, освен общи лабораторни умения, да се усвоят и методични подходи за in vivo и in vitro изследвания на физиологичните механизми – изготвяне на функционално активни органни и тъканни препарати, изолиране на клетъчни и субклетъчни компоненти, тестване на ефектите на различни природни и синтетични съединения, фармакологични агенти и др. Студентите участват в разработването на експериментални задачи и обработката и представянето на опитните резултати, в подготовката на научни публикации. Усвояват се академични умения за изработване и защита на дипломен проект, изготвяне на реферати, постери и научни доклади за конференции, презентиране на данни и теми от областта на физиологията. Осигуряват се възможности за творчески подход при анализа на физиологичните механизми на непознати или слабо изучени процеси в живия организъм, придобиват се умения за работа в екип, вземане на решения и проява на инициативност.

Обучението осигурява на завършилите висока адаптивност и възможности за професионална реализация в подходящи образователни и научно-изследователски институции с био-медицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни физиологични и биохимични изследвания – като преподаватели в университети у нас и в чужбина; в изследователски институти; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, центрове за репродуктивна медицина; във фармацевтични компании – производители и разпространители на биомедицински препарати; в звена, свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в държавни и общински органи за здравен контрол; в лаборатории на спортни центрове и др. Завършилите магистърската програма по Физиология на животните и човека могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторaнтура.