Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Физиология на животните и човека

   

Ръководител: проф. д-p Христо Гагов
тел: (02) 8167 311
е-mail: hgagov@uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Милена Керемидарска-Маркова
тел.: (02) 8167 208
е-маil: m_keremidarska@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

1. Насоченост и образователни цели
Магистърската програма по Физиология на животните и човека е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” по професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по Биология и химия / Биология и английски език / География и биология, Ветеринарна медицина, в област на висше образование Здравеопазване и спорт.

Тя има за цел да разшири и задълбочи компетентността на студентите в областта на организмовата, органната и клетъчната физиология. Придобитите теоретични знания и практически умения осигуряват на завършилите добра професионална подготовка, аналитичен подход и прецизност в бъдещата им работа.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Учебната програма е фокусирана върху задълбочено изучаване на физиологичните процеси при животните и човека с акцент върху молекулните механизми и регулацията им, както и интеграцията на отделните функции в организма като цяло.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 9 задължителни и 2 избираеми дисциплини (избрани от общо 9 предложени) и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Продължителността на обучение е 3 (три) семестъра и обхваща:

1 и 2 семестър – 8 задължителни и 2 избираеми дисциплини, които дават надграждащи познания за съвременни физиологични направления, интердисциплинарни подходи и експериментални методи за изследване на процесите в живия организъм; научен практикум, повишаващ компетентността на студентите в лабораторната работа.

3 семестър – 1 задължителна дисциплина – Преддипломен практикум; изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

3. Професионални компетенции
Чрез лекциите и практическите упражнения обучаващите се за магистър по Физиология на животните и човека придобиват задълбочени познания за жизнените процеси в норма и патология. Програмата дава възможност, освен общи лабораторни умения, да се усвоят и методични подходи за in vivo и in vitro изследвания на физиологичните механизми – изготвяне на функционално активни органни и тъканни препарати, изолиране на клетъчни и субклетъчни компоненти, тестване на ефектите на различни природни и синтетични съединения, фармакологични агенти и др. Студентите участват в разработването на експериментални задачи и обработката и представянето на опитните резултати, в подготовката на научни публикации. Усвояват се академични умения за изработване и защита на дипломен проект, изготвяне на реферати, постери и научни доклади за конференции, презентиране на данни и теми от областта на физиологията. Осигуряват се възможности за творчески подход при анализа на физиологичните механизми на непознати или слабо изучени процеси в живия организъм, придобиват се умения за работа в екип, вземане на решения и проява на инициативност.

4. Професионална реализация
Обучението в магистърската програма по Физиология на животните и човека е структурирано така, че да осигури на завършилите висока адаптивност и възможности за професионална реализация в подходящи образователни и научно-изследователски институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни физиологични и биохимични изследвания – като преподаватели в университети у нас и в чужбина; в изследователски институти; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, центрове за репродуктивна медицина; във фармацевтични компании – производители и разпространители на биомедицински препарати; в звена, свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в държавни и общински органи за здравен контрол; в лаборатории на спортни центрове и др. Завършилите магистърската програма по Физиология на животните и човека могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура.