Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Физиология на растенията

   

Ръководител: доц. д-р Ганка Чанева
тел.: 02 8167 272
e-mail: chaneva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мариета Христозкова
тeл: 02 8167 249
e-mail: hristozkova_m@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Основни видове професионална дейност:

Студентите завършили образователно-квалификационна степен магистър по Физиология на растенията могат да продължат обучението си в научно-образователна степен “доктор” по специалностите на Биологическия факултет или да се реализират професионално като преподаватели, експерти или специалисти в различни научно-изследователски институти, висши учебни заведения и производствената сфера.

Специализирани видове професионална дейност:

Студентите завършили образователно-квалификационна степен магистър по Физиология на растенията могат да работят във фирми и организации, които имат отношение към експлоатацията на растителни ресурси, растителните биотехнологии, фармацията, екофизиологията и др.

Изисквания към подготовката на студентите:

Обши изисквания:

Магистърската програма по Физиология на растенията е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления Биологични науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: Биология и химия, География и биология, Медицина, Аграрни науки и Ветеринарна медицина.

Студентите, завършили магистърската програма по Физиология на растенията, придобиват знания и практически умения за прилагане на класическите и нови технологии в областта на фитофизиологията.

Специални изисквания:

Магистърската програма по Физиология на растенията е предназначена за студенти, завършили успешно бакалавърски курс по Физиология на растенията и бакалавърски курс по Биохимия.

Дипломираните магистри придобиват знания и умения за оформяне и изпълнение на научни проекти в областта на фитофизиологията и конкретно, в направленията фотосинтеза, хормонален баланс, водообмен, минерално хранене, стрес и адаптация на растенията.

Професионални знания и умения, характерни за специалността:

Студентите, завършили магистърската програма по Физиология на растенията, придобиват знания за работа с основните методики, използвани в молекулярната биология и биохимичната практика. Дипломираните магистри притежават умения за подготовка и провеждане на физиологични експерименти и химични анализи, както и специализирани умения за работа с тъканни и клетъчни култури; микроразмножаване, ДНК технологии при растенията; водни култури; култивиране на микроводорасли; изследване на стресови белтъци и ензими.