Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Биохимия (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: доц. д-р Иванка Цачева
тел. 02 8167 355
е-mail: itsacheva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Деница Теофанова
е-mail: teofanova@biofac.uni-sofia.bg
тел. 02 8167 337

Форма на обучение: редовно, платено обучение

Срок на обучение: 4 семестъра (за бакалаври от други природни факултети; Аграрни науки, Хранително-вкусова промишленост, Здравни грижи, Здравеопазване и спорт, магистри от професионално направление Ветеринарна медицина; завършили СДК по Биохимия)

Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Биохимия или Молекулярна биология (или друга дисциплина от дипломата за бакалавър по преценка на ръководителя на магистърската програма).

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма по Биохимия за неспециалисти е насочена към кандидати с базово образование „Бакалавър“ по специалности, различни от професионалното направление Биологически науки. Кандидатите трябва да са завършили Бакалавърска степен на обучение в: други природни университетски факултети; други акредитирани Висши учебни заведения по аграрни науки, хранително-вкусова промишленост, ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт, СДК по Биохимия и др.

 

Учебният план на магистратурата по „Биохимия за неспециалисти“ е структуриран в четири направления - Молекулярна биология, Молекулярна имунология, Молекулярна диагностика и Молекулярна агробиология, определящи съответната специализация за студентите, което им предоставя възможности за усъвършенстване на практическите им умения чрез допълнително обучение и работа в научно-изследователски лаборатории в СУ, Биомедицинските центрове и институтите на БАН.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 11/12 задължителни и 2 избираеми дисциплини (избрани от общо 11 предложени), разработване и защита на дипломна работа.

 

Продължителността на обучение е 4 (четири) семестъра (2 години) и обхваща:

 

1 семестър (летен) – изучаване на 4 задължителни дисциплини от Бакалавърската степен на обучение в БФ при СУ, необходими за придобиване на фундаментални познания в областта на Биохимията и Молекулярната биология.

 

2 семестър - 3 задължителни дисциплини, които са определящи и задължителни за четирите специализирани модули и дават надграждащи познания за съвременните биохимични и молекулярно-биологични направления, интердисциплинарните подходи и новите експериментални методи при анализа на биохимичната основа и молекулните механизми на процесите, протичащи в живите организми.

 

3 семестър - 3/4 задължителни, 2 избираеми дисциплини и учебна практика. Този семестър определя бъдещата професионална реализация в четири модула: Молекулярна биология, Молекулярна имунология, Молекулярна диагностика и Молекулярна агробиология.

 

4 семестър – 1 задължителна дисциплина – Преддипломен практикум, завършващ със защита на научен проект и защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

Магистрите, завършили магистръската програма по Биохимия за неспециалисти придобиват следните компетенции:

 • задълбочени познания върху молекулните механизми на биохимичните процеси на различни нива (геном, транскриптом, протеом, интерактом, сигналозом, метаболом) и взаимодействията на биологичните макромолекули във високоорганизирани клетъчни и междуклетъчни структури с акцент върху преноса на информация и изменчивостта, контрола, регулацията, сигнализацията и интеграцията на различните процеси, определящи стабилността и функционирането на организмите;
 • задълбочени знания и умения върху методичните подходи за анализ на тези механизми;
 • възможности за творчески подход при анализа на биохимичните основи на редица непознати или слабо изучени процеси в живите клетки и организми;
 • възможности за разработване на експериментални задачи с използване на биохимични и молекулярно-биологични методи в областта на широк кръг биологични и медико-биологични направления;
 • познания на биохимични процеси в норма и патология;
 • умения за практическо приложение на придобитите знания за създаване на продукти с приложение в диагностиката, биомедицинската практика, в производството на разнообразни фармакологични препарати, в селското стопанство, участие в реализирането на високотехнологични производства и др.;
 • умения за разработване и реализация на проекти;
 • умения за работа в екип, вземане на решения и инициативност.

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна биология придобиват допълнителни компетенции:

 • възможност за разработване на теоретични и експериментални задачи с използване на биохимични и молекулярно-биологични методи в областта на протеомиката, геномиката транскриптомиката и метаболомиката;
 • основни познания за върховите омикс-технологии и техните неограничени възможности за анализ;
 • познания по биоинформатика, развиване на способности и умения за обработка на експериментални данни, генерирани от омикс-технологиите.

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна имунология придобиват допълнителни компетенции:

 • задълбочени познания върху молекулните механизми, които стоят в основата на функционирането на човешката имунна система;
 • усвоени съвременни методични подходи за анализ на тези механизми, в това число и съвременните имунологични методи, прилагани в клиничната практика за диагностика и терапия;
 • възможности за творчески подход при анализ на имунохимичната основа на редица непознати или слабо изучени процеси в контекста на имунния отговор.

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна диагностика придобиват допълнителни компетенции:

 • приложение на лабораторната диагностика в здравеопазването и организация на специализирани лаборатории в тази област;
 • молекулярна патология, диагностика, прогностикация и консултиране на моногенни и редки заболявания и състояния;
 • анализ за предиспозиции, оценка на риска и консултиране на често срещани мултифакторни заболявания и състояния;
 • биохимични, включително метаболитни и хормонални анализи за нуждите на здравеопазването и спорта;
 • формиране на терапевтични стратегии и мониториране на терапии, включително за нуждите на индивидуализираната медицина и други свързани области.

Магистрите, завършили магистърската програма по Биохимия със специализация по Молекулярна агробиология придобиват допълнителни компетенции:

 

 • Възможност за разработване на теоретични и експериментални задачи с използване на биохимични и молекулярно-биологични методи в областта на протеомиката, геномиката транскриптомиката и метаболомиката при растения.
 • Приложение на съвременните знания, умения и компетентности, придобити от различни биологични дисциплини в областта на агробиологията;
 • Осъществяване и задълбочаване на връзките между молекулярната биология и развитието на съвременното земеделие

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма по Биохимия могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура. Придобитите знания позволяват реализация и перспективи за кариера в подходящи образователни и научноизследователски институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни биохимични, микробиологични, молекулярно-генетични изследвания; в специализирани медико-диагностични лаборатории, клинични лаборатории, ин витро центрове; в дружества - производители и разпространители на биомедицински препарати, в предприятия, дружества и др., чиято дейност е свързана с микробиологични и биотехнологични производства, с хранително-вкусовата промишленост, фармацевтични компании; в системите за упражняване на санитарен контрол, мониторинг и опазване на околната среда, държавни и общински органи за здравен и екологичен контрол; в звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина, в селското стопанство; в лаборатории на спортни центрове; осъществяване на съдебно-медицинска експертна дейност и др.