Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Екология (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
тел.: (02) 8167 216
е-mail: dansim@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовна, платено обучение
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Приемът в магистърската програма за неспециалисти изисква минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Екология или Екология и опазване на околната среда или друга дисциплина от дипломата за бакалавър по преценка на ръководителя на магистърската програма).

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити, средния успех от държавните изпити и оценка от балообразуващата дисциплина.

Завършилите успешно магистърската програма по екология ще могат да се реализират професионално както у нас, така и в различни страни по света в извършването на дейности, насочени към възстановяване на популации и предотвратяване изчезването на защитени видове, биомониторинг, управление на биологичните ресурси, контрол на вредителите, интродукцията и аклиматизацията на стопански ценни растителни и животински видове, грижи за животните, мениджмънт на биологичните макросистеми. Дипломираните кадри ще могат да прилагат знанията си при решаване на различни екологични проблеми, в изготвяне на екологични експертизи, планове за управление и др. Студентите завършили образователно-квалификационна степен магистър по екология могат да продължат обучението си в докторска степен по екология или успешно да се реализират като специалисти в различни научни и научно-приложни звена като ВУ, БАН, МА, ССА, МОСВ и неговите поделения, общини, кметства и други ведомства и НПО, имащи отношение към проблемите на екологията.