Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Растителни биотехнологии

   

Ръководител: доц. д-р Женя Йорданова
тел. 02 8167 264
e-mail: jiordanova@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Детелина Петрова
тел.: 02 8167 272
е-mail: detelina@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

Магистърската програма по “Растителни биотехнологии” е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления Биологични науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: – биология и химия, география и биология, Медицина, Аграрни науки и ветеринарна медицина. Тя се изпълнява по учебен план и програми, по единни изисквания и обща учебна документация, одобрени от Факултетския съвет на Биологическия факултет и утвърдени от Академичния съвет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Магистърската програма по “Растителни биотехнологии” по настоящия модел действа от 2001 г.

Магистрите, завършили специалността “Растителни биотехнологии” могат да работят като експерти, изследователи и консултанти в различни образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната физиология и биотехнология.

Завършилите магистърската програма студенти могат да се реализират като експерти, изследователи и консултанти в държавни, кооперативни и частни фирми и лаборатории, които имат отношение към използването на растителни ресурси (растителни тъканни и клетъчни култури) и биотехнологични методи (ин витро размножаване; рекомбинантни ДНК технологии и др.) за работа с тях.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

А. (общи изисквания – знания и умения)

Студентите, завършили магистърска програма “Растителни биотехнологии” придобиват знания и практически умения относно прилагане на класическите и най-нови технологии за работа с растителни обекти.

Б. (специални изисквания – знания и умения)

Студентите от тази специалност придобиват знания за класическите и съвременни изследователски методи в растителната физиология и биотехнология, усвояват умения за работа в специализирани лаборатории за растителна биотехнология и с нова изследователска апаратура, за работа в екип. Дипломираните магистри придобиват знания и умения за оформяне и изпълнение на научни проекти, в областта на растителните тъканни и клетъчни култури, ин витро размножаване, регенерация, мутагенеза и методи за трансформация при растенията.

В. (професионални знания и умения, характерни за специалността)

Магистрите, завършили специалността “Растителни биотехнологии” придобиват професионални знания и умения за работа с: основните типове ин витро култури, тяхното приложение и изследване на физиолого-биохимичната им активност; практическите аспекти на клоналното микроразмножаване на растенията; ин витро размножаване на лечебни растения и синтез на биологично-активни вещества; култивиране на микроводорасли и познания за физиолого-биохимичните им особености; ДНК технологии при растенията; криоконсервиране на растителни обекти.