Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Генно и клетъчно инженерство (за неспециалисти) летен прием

   

Магистърска програма, ръководена от катедрите:
Генетика
Биохимия
Физиология на растенията

Ръководител: доц. д-р Светослав Димов
Тел.: (02) 8167 342
е-mаil: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: доц. д-р Деница Теофанова
е-mаil: teofanova@biofac.uni-sofia.bg
Тел.: 02 81 67 337

Срок на обучение: 4 семестъра (за бакалаври, завършили професионални направления различни от: Биологически науки, Биотехнологии, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване и спорт.)

Форма на обучение: редовна, обучение срещу заплащане
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма по Генно и клетъчно инженерство за неспециалисти дава възможност на студентите да придобият, задълбочат и разширят знанията си в областта на молекулярната биология, които са базисни за авангардните биотехнологии и представлява гъвкава комбинация от различни модули. По този начин се постига успешното й адаптиране в тази бурно развиваща се област и се осигурява обучение по непрекъснато променящия се методичен арсенал.

В учебния план на МП Генно и клетъчно инженерство са включени задължителни дисциплини с теоретико-приложен характер, включително и дисциплини, осигуряващи разглеждане на дискусионни проблеми на съвременната биотехнология. Предвиден е и пакет от избираеми курсове (минимум по един във всеки семестър), които се актуализират ежегодно в зависимост от световните тенденции в молекулярно-биологичната наука. Обучението в магистратурата акцентира върху практическата подготовка с оглед завършилите магистри да могат да се включват при разработки на високи технологии в медицината (диагностиката и терапията) и в различни биотехнологични приложения. Развиването на научно-изследователски подход на новоизграждащите се специалисти се базира на дисциплини със семинарен и експериментален характер и разработване на дипломни работи по актуални тематики.

Магистрите, завършили МП Генно и клетъчно инженерство, специалност Биотехнологии в СУ „Св. Климент Охридски" придобиват знания, умения и компетенции, които· им дават възможности да:

  • Могат да прилагат съвременните генно-инженерни методи: ДНК- анализ, генни манипулации, хибридомни технологии, клетъчни култури, трансгенни организми.
  • Прилагат тези знания и умения за разработване на биотехнологии за производства на рекомбинантни продукти за диагностиката, биомедицинската практика, селското стопанство, в производството на разнообразни фармакологични препарати и др;
  • Получават и използват биотехнологични продукти; ·
  • Творчески да контактуват с други сродни специалисти, имащи отношение към различните аспекти на Биотехнологиите;
  • Ръководят научни и производствени звена и колективи, работещи в областта на Биотехнологиите.

Успешно завършилите магистри в МП Генно и клетъчно инженерство могат да се реализират професионално у нас и в чужбина като - ръководители, експерти, изследователи и консултанти както в образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания, така и в държавни и частни фирми и лаборатории, производители на биотехнологични препарати, в лаборатории по криминалистика или в търговски фирми, работещи с биотехнологични продукти. Завършилите магистри имат възможност да се включат в различни български и европейски програми за специализация и/или да продължат образованието си в образователна и научна степен Доктор.