Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Екологична биотехнология

   

Ръководител: доц. д-р Ирина Шнайдер
тел: (02) 8167 289
е-mail: i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Нора Динова
тел.: (02) 8167 289
е-mаil: nora_dinova@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Магистрите, завършили специалността “Екологична биотехнология” могат да работят като експерти, изследователи и консултанти в образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания.

Завършилите магистърската програма студенти могат да се реализират като експерти, изследователи и консултанти в държавни, кооперативни и частни фирми и лаборатории, с обект на дейност екологични технологии и биотехнологични методи за подобряване на околната среда и качеството на природните ресурси; в държавни подразделения, кооперативни и частни фирми и лаборатории за контрол на природни ресурси; в пречиствателни станции, технологични комплекси за преработка на твърди отпадъци, елиминиране на вредни газови емисии.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

А. (общи изисквания – знания и умения)
Студентите, завършили магистърска програма “Екологична биотехнология” придобиват знания и практически умения относно прилагане на класическите и най-новите технологии за контрол и управление на природните ресурси и екологичните технологии с акцент върху ролята на биологичния фактор.

Б. (специални изисквания – знания и умения)
Студентите от тази специалност усвояват умения за работа в екип, за оформяне и изпълнение на научни и бизнес - проекти. Дипломираните магистри придобиват знания и умения за създаване на идейни биологични проекти за водопречиствателни съоръжения и комплекси за твърди отпадъци; за въвеждане на специализиран контрол на водопречистването и биодеградацията на широк кръг замърсители; за управление на процеси на детоксикация на води, утайки и седименти чрез приложение на високо ефективни биотехнологични подходи.

В. (професионални знания и умения, характерни за специалността)
Магистрите, завършили специалността “Екологична биотехнология” придобиват професионални знания и умения за: въвеждане и осъществяване на фирмената политика за системите за опазване на околната среда, минимизация на отпадъците и енергийните загуби в съответствие с ISO-14000 стандартите; създаване, управление и реализация на фирмени, научни и приложни биоремедиационни и реставрационни проекти; вземане на ключови решения при управлението на рискови фактори.