Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биомениджмънт и устойчиво развитие / Екомениджмънт (задочно обучение)

   

Ръководител: доц. д-р Йована Тодорова
е-mail: yovanatodorova@biofac.uni-sofia.bg
тел.: 02 8167 205/ 02 8167 381

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от области на висше образование: Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Социални, стопански и правни науки; Здравеопазване и спорт; Педагогически науки, в специалности с биологична, екологична, биотехнологична, управленска, агрономическа и друга сродна по преценка на ръководителя на магистърската програма, насоченост)

Форма на обучение: задочна, платено обучение
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по: Екология или Екология и опазване на околната среда, или Биохимия, или Ландшафтна екология, или Агрохимия, или Основи на управлението, или друга дисциплина от дипломата по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Не се провежда интервю или друга форма на изпит.

Балът се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Магистърска програма Екомениджмънт има интердисциплинарен характер, като в обучението участват преподаватели от различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ (Биологически факултет, Геолого-географски факултет, Философски факултет и Стопански факултет), от Балкански екологичен център към Университетски ботанически градини, както и изявени специалисти от БАН и водещи изследователски институти в страната.

Предимство на магистърската програма е задочната форма на обучение, която позволява ефективна организация на образователния процес без студентите да прекъсват професионалната си реализация. Възможността за успешно съвместяване на работа и учене прави магистърската програма особено подходяща за вече реализирани, работещи хора, които искат да повишат своята квалификация и компетентности в областта на екомениджмънта.

Обучението е базирано на 12 задължителни и 8 избираеми дисциплини като студентите задължително избират минимум 1 избираема дисциплина. Като факултативни дисциплини могат да се избират курсове и от други магистърски програми, предлагани в СУ „Св. Климент Охридски”. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Предвидената схема на обучение на студентите е следната:

Първи (зимен) семестър: студентите се обучават в общ модул. Запознават се с основополагащи дисциплини в областта на управлението на околната среда и управлението на риска, международното и национално екологично законодателство, принципите на биологично разнообразие и глобалните проблеми, свързани с устойчивото развитие и кръговата икономика.

Втори (летен) семестър: студентите имат възможност да се профилират в два модула, съобразно техните предпочитания и професионални интереси:

  • Модул „Управление на ботанически градини и агроекосистеми“;
  • Модул „Екополитики“.

Профилирането на обучаващите се в първия модул дава знания, умения и компетентности за управление на държавни, институционални и частни ботанически градини, защитени територии, паркове, обособени „зелени“ зони в обществени сгради или специално конструирани открити пространства. Студентите получат теоретична и практическа подготовка, свързана с възможностите за естествено и изкуствено развъждане на декоративни, защитени и ендемични растения и ролята на ботаническите градини в опазване на тези видове; познания в управлението на агроекосистеми, и хармонизирането на биоземеделието с екологичните политики и практики.

Профилираното обучение по втория модул дава възможност на студентите да се запознаят със съществуващата в национален и международен мащаб законова база, свързана с екологията и опазването на околната среда, изменението на климата, устойчивото развитие и кръговата икономика. Те получават подготовка за създаване на проекти, свързани с управление на околната среда, умения да конструират, прецизират и провеждат политики за опазване и управление на околната среда, екологичните елементи на планове за управление на общините, национални и международни програми по устойчиво развитие.

Подготовката за защита на магистърската теза, т.е. преддипломният практикум, е предвидена за последния трети семестър.

Завършилите магистърската програма с модул „Управление на ботанически градини и агроекосистеми“ се реализират професионално в управлението на ботанически градини, градски паркове, както и защитени територии и природни паркове. Те могат да прилагат биотехнологии за култивиране на декоративни, защитени и ендемични растения, да участват в управлението на агроекосистеми и да прилагат принципите на биоземеделието и устойчивото развитие и устойчивото потребление на биоресурсите.

Завършилите магистърската програма с модул „Екополитики“ могат да работят ефективно по програми и проекти за управление на биоразнообразието; европейската екологична мрежа НАТУРА 2000; по консервационната политика на защитени територии, национални паркове и други природозащитни дейности, хармонизирайки ги с икономическите и социални дейности в съответните региони. Умеят да конструират, прецизират и провеждат политики за опазване и управление на околната среда, на екологичните елементи на планове за управление на общините, на национални и международни програми по устойчиво развитие и околна среда. Могат да предлагат и изпълняват регионални, национални и международни програми по биоразнообразие в публично частно партньорство, да изработват професионално екологични оценки, експертизи и ОВОС, да дават експертни оценки в областта на природните ресурси, биоземеделието, да спомагат за хармонизиране на екологически, икономически и социални политики в контекста на устойчивото развитие.