Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Структурна ботаника

   

Ръководител: проф. д-р Димитрина Колева
тел: 02 8167 246
e-mail: koleva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Мирослава Стефанова
тел: 02 8167 246
e-mail: m_stephanova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

А. Работа в образователни, научни и експериментални институции, изискващи квалификация в областта на биологичните науки.

(основни видове професионална дейност)

Б. Професионалната си реализация магистрите по «Структурна ботаника» ще намерят в образователни, научни и експериментални институции, в чиято дейност са включени структурни изследвания върху растения с фундаментален и приложен характер.

(специализирани видове професионална дейност)

Общи изисквания към подготовката на студентите:

А (общи изисквания – знания и умения)

Да са завършили ОКС “Бакалавър” в професионалните направления 4.3 Биологически науки, Технически науки (5.11 Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Аграрни науки. Да имат фундаментални знания в областта на ботаниката.

Б (специални изисквания – знания и умения)

Теоретични знания в областта на растителната анатомия и практически умения за провеждане на експериментална работа.

В (професионални знания и умения, характерни за специалността)

Придобиват фундаментални знания и умения в областта на растителната анатомия и цитология и приложните направления. Това ще им позволи да работят и да се развиват с научна и практическа насоченост в областта на структурната и приложната ботаника.